Financiering

Renterisico’s worden beheerst met een kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Leningen en garanties mogen in principe alleen worden verstrekt voor de uitoefening van de publieke taak. Meer algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn vastgelegd in de financiële verordening Leeuwarden.

Uitgangspunt begroting 2020: stabiel renteniveau
Voor het begrotingsjaar 2020 is de verwachting dat de rente stabiel blijft op het niveau van 2019 of enigszins gaat stijgen. Naar verwachting daalt de te betalen rente op de langlopende schuld.

Financiering en omslagrente
De omslagrente voor de grondexploitaties kent zijn eigen verplichte systematiek en komt in 2020 uit op 2,35%. De renteomslag voor de resterende investeringen is 2,00%.

Risiconorm en laag renterisico
De gemeente Leeuwarden verwacht tot en met 2021 binnen de renterisiconorm te blijven. In 2022 geldt dat nog steeds voor de wettelijke norm. De in de financiële verordening vastgestelde norm wordt echter overschreden. Het renterisico hiervan wordt laag ingeschat.

Kredietrisicobeheer op verstrekte gelden
Omdat voor de leningen aan de woningcorporaties het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant staat, is het kredietrisico minimaal. Voor bepaalde leningen is een additionele voorziening opgenomen. Ook voor enkele verstrekte krediethypotheken zijn de risico’s afgedekt. Dat geldt ook voor de leningen met een hoog risicoprofiel.

Risico’s in liquiditeitsbeheer beperkt
De betrouwbaarheid van de liquiditeitsprognoses wordt vooral bepaald door de liquiditeitsprognoses van de investeringen. Bij de huidige vrij stabiele renteontwikkeling zijn de financiële risico’s ten gevolge van afwijkingen in het investeringstempo beperkt.

Financieringsstrategie
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt uitgegaan van integrale financiering. Steeds wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte. De gemeente verwacht voor € 25 miljoen aan nieuwe leningen aan te gaan en voor € 46,3 miljoen aan leningen af te lossen.

Meer weten? Lees de toelichting op Financiering.