Grondbeleid

Er is nog genoeg ruimte voor groei op de woningmarkt en kantorenmarkt in Leeuwarden.

Voortzetting nieuwbouwprogramma koopwoningen
De bevolking van Leeuwarden blijft nog doorgroeien. Vooral het aantal kleine huishoudens groeit. Het aandeel gezinnen blijft stabiel. Daarom wordt het nieuwbouwprogramma in uitleglocaties, dat al in belangrijke mate op gezinnen gericht was, voortgezet.

Markt nieuwbouwwoningen in Leeuwarden onder spanning
Er is veel vraag, maar relatief weinig aanbod doordat de ontwikkeling van nieuwe plannen tijd nodig heeft. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke stijging van de bouwkosten. Daardoor staat projectontwikkelaars onder druk om de woningprijzen betaalbaar te houden. Hiertegenover staat de verwachting dat de hypotheekrente de komende jaren laag blijft waardoor de consumenten vertrouwen houden en de vraag naar nieuwe woningen hoog blijft.

Vraag naar kleine kantoorunits op stationslocaties en uitvalswegen
Voor de kantorenmarkt zijn kwaliteit, multifunctionaliteit en bereikbaarheid (met auto en openbaar vervoer) de belangrijkste vestigingseisen. Trends laten een vraag zien naar kleinere units, vooral op stationslocaties en uitvalswegen. Provincie Fryslân gaat een nieuwe vraagraming opstellen. Tot die tijd faciliteert Leeuwarden de vraag naar kantoren op basis van de huidige langjarige prognose van nieuwbouwbehoefte.

Woningbouwlocaties
Door de gestegen woningbouwproductie richt het grondbeleid zich samen met het woonbeleid op maatregelen om de productie op gang te houden. De gemeentelijke prioriteiten voor de woningbouw liggen bij kleine huishoudens, sturen op planaanbod en een stabiel evenwicht aan de onderkant van de woningmarkt.

Kavelverkoop gaat goed
De grootste uitleglocatie is De Zuidlanden, daar zijn maximaal 5.600 woningen gepland. De verkoop in zowel De Zuidlanden als Blitsaerd gaat goed. In de dorpen vindt ontwikkeling van woningbouw plaats bij Stiens, Wirdum, Wytgaard en Wergea. Het gaat om totaal 310 woningen, waarvan de kavels gefaseerd uitgegeven worden. Ook hier zet de opleving en belangstelling in de markt zich voort.

Uitbreiding bedrijventerreinen gepland aan westkant Leeuwarden en in Grou
De uitbreiding van bedrijventerreinen is gepland aan de westkant van de stad en in Grou op het bedrijventerrein Frisia. De realisatie van Zwettepark 6 wordt voorgesteld. De vraag vanuit het bedrijfsleven wordt hierin leidend en bepaalt uiteindelijk mede hoe Zwettepark 6 zich ontwikkelt.

Meer weten? Lees de toelichting op grondbeleid.