Leeuwarden duurzaam

Er wordt aan een duurzaam Leeuwarden gewerkt in het programma Volhoudbaar. Drie ambities staan centraal: een klimaatbestendige stad in 2035, een klimaatneutrale energie- en warmtevoorziening en het stimuleren van de circulaire economie. De focus ligt op het faciliteren en aanjagen van sleutelprojecten die bijdragen aan een aardgasloze, klimaatbestendige en afvalvrije toekomst.

Klimaatadaptieve gemeente in 2035
Samen met inwoners en bedrijven zet de gemeente zich actief in om Leeuwarden aan te passen aan het veranderende klimaat en een klimaatadaptieve gemeente te zijn in 2035. Door aanpassingen in de openbare ruimte en vergroening wordt een prettiger leefklimaat gerealiseerd. Leeuwarden gaat van het aardgas af en in samenwerking met Friese overheden wordt de energietransitie gestimuleerd. In 2025 willen we de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie van Europa zijn. Door circulair in te kopen, circulaire producten en diensten te stimuleren en best pracitices te delen en op te halen.

Speerpunten in 2020 zijn:

 1. Een klimaatbestendige stad en een klimaatneutrale energie- en warmtevoorziening
  • Regie op warmte en energietransitieplannen
  • Maatregelen aardgasvrije gebouwde omgeving
  • Herijking doelstellingen Leeuwarder Energie Agenda: vertaling doelstelling Klimaatakkoord/Regionale Energiestrategie
  • Verlagen woonlasten (energiebesparing en lastenverlichting)
 2. Een klimaatadaptief Leeuwarden
  • Beheersen klimaattrends
  • Nieuwbouw klimaatbestendig
  • Aandacht voor en flexibiliteit in uitvoering
 3. Een circulaire economie
  • Grondstofstromen verder verduurzamen
  • Circulaire producten inkopen i.s.m. Vereniging Circulair Fryslân
  • Opstart volledig circulair bedrijventerrein
  • Andere bedrijven informeren en inspireren om duurzamer te handelen
  • Actief communiceren over circulaire projecten en initiatieven
  • Uitvoeringsplan opstellen bij Grondstoffenbeleidsvisie, onderdeel huishoudelijk afval; samen met inwoners, raad en kennisinstellingen
  • Invoering Inkoopactieplan Leeuwarden Duurzaam 2019-2022
  • Inzetten op verduurzamen van beton- en asfaltketen
  • Integrale aanpak Grip op Grond, samen met Provincie Fryslân en Vereniging Friese Gemeenten
  • Projecten stimuleren die biodiversiteit bevorderen

Meer weten? Lees de toelichting op Leeuwarden duurzaam.