Lokale heffingen

De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen is in 2020 bijna € 73 miljoen. Dat is circa 12,1% van de totale gemeentelijke baten.

Tarieven die gelijk blijven of voor inflatie gecorrigeerd zijn
De tarieven voor rioolheffing hondenbelasting, leges, havengelden en begraafrechten stijgen in 2020 op basis van inflatie. De veergelden worden eens in de drie jaar gewijzigd. In 2018 is de laatste wijziging geweest. In 2020 worden de tarieven dus niet aangepast.

Tarieven afvalstoffenheffing stijgen
De tarieven stijgen ten opzichte van 2019 met circa 11%. Dat komt door een prijsindexering op de contracten met Omrin voor 2020 en een hogere index over 2019 dan waarmee gecalculeerd is. Daarnaast is de stijging het gevolg van de aanhoudende lagere marktprijs voor oud papier waardoor de verwachte papieropbrengst naar beneden is bijgesteld.

Parkeertarieven verhoogd
De parkeertarieven worden eens in de drie jaar gewijzigd. De parkeertarieven (garage en straat) worden in 2020 met 5% verhoogd. Dit is het gemiddelde inflatiecijfer van de afgelopen drie jaar. De verhoging is tevens vergelijkbaar met de tariefsverhoging in de omliggende steden. De tariefsverhoging geldt ook voor de parkeervergunningen/ontheffingen en abonnementen.

Onroerende zaakbelasting (OZB)
Op grond van de Wet Waardering onroerende zaken wordt jaarlijks de economische waarde van de onroerende zaken in Leeuwarden bepaald. Op basis van de uitkomsten van de taxaties tot dusverre wordt voor 2020 bij de woningen uitgegaan van een waardestijging van 7% en bij de niet-woningen van 1%. Het tarief OZB voor woningen daalt in 2020 en stijgt voor de niet-woningen.

Besteding opbrengst toeristenbelasting
In 2018 is de toeristenbelasting ingevoerd. De brancheorganisaties zijn betrokken om namens hun achterban ideeën naar voren brengen over de besteding van de opbrengst van de toeristenbelasting in 2020.

Kwijtscheldingsmogelijkheden
In Leeuwarden is kwijtschelding mogelijk van: OZB woningen, rioolheffingen woningen en afvalstoffenheffing (met uitzondering van de extra container) en voor de precariobelasting voor woonschepen en woonwagens. Ondernemers kunnen gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling als het om hun privé aanslag gaat.

Meer weten? Lees de toelichting op Lokale heffingen.

Verwachte opbrengsten lokale heffingen (x € 1.000)

Omschrijving heffingBegroting 2020
R2KDH001 - Algemene heffingen
R2KDH110 - Onroerende-zaakbelastingen32.732
R2KDH111 - Precariobelasting 414
Subtotaal 33.146
R2KDH002 - Bestemmingsheffingen
R2KDH101 - Afvalstoffenheffing16.644
R2KDH102 - Hondenbelasting507
R2KDH103 - Rioolheffing12.253
R2KDH104 - Begraafrechten807
R2KDH107 - Leges omgevingsvergunning 3.636
R2KDH108 - Havengelden 350
R2KDH109 - Parkeerbelasting 3.460
R2KDH112 - Toeristenbelasting 386
R2KDH113 - Leges Burgerzaken 1.437
R2KDH114 - Veerdiensten 55
R2KDH199 - Overige heffingen 199
Subtotaal 39.734
Totaal generaal 72.880