Investeringsprogramma 2020

In 2020 wordt voor € 43,5 miljoen geïnvesteerd in Leeuwarden. Het betreft veelal grote infrastructurele projecten die meerdere jaren in uitvoering zijn.

In het oog springende projecten in 2020

  • de nieuwbouw en uitbreiding van kindcentra;
  • de realisatie van fietsstraten aan de zuidzijde van de Emmakade, het Cambuursterpad en de Zuidergrachtswal;
  • de centralisatie van de brugbediening;
  • de vervanging van rioleringen en bovengrondse maatregelen in het kader van klimaatadaptatie
    het vervangen van tractiemiddelen;
  • de invoering van nieuwe werkplekken bij partners waaraan Leeuwarden tegen vergoeding diensten verleend.

Dekkingsbronnen voor de investeringen
De investeringen worden uit verschillende bronnen gedekt. Voor 2020 is in totaal € 2,5 miljoen aan dekking beschikbaar vanuit de algemene middelen. Uit het Vrij-Baan programma is een voordelig saldo van € 2,7 mln beschikbaar, dat in 2020 wordt ingezet. Daarnaast is € 550.000 beschikbaar voor smart mobility en € 400.000 voor fietsroutes.

De kosten van de werkzaamheden in de inbreidings- en uitbreidingsgebieden waarvoor een grondexploitatie is opgezet, worden ten laste gebracht van de betreffende exploitaties. Rioleringswerkzaamheden worden gedekt uit de rioolheffing en uit de voorziening riolering.

Meer weten? Lees de toelichting op het Investeringsprogramma 2020  of bekijk het meerjaren investeringsprogramma.

Dekking kosten investeringsprogramma 2020 (x €1.000)

FysiekSociaalBestuur en middelenVeiligTotaal
Grondexploitaties 12.04312.043
Vrijval kapitaallasten 10.087 4.809 4.050 1518.961
Begrotingsmiddelen infra:
- Stelpost inframiddelen 2018 2.5382.538
- Collegeprogramma 4.5504.550
- Saldo mee- en tegenvallers 2.7452.745
Voorziening riolering 2.6852.685
Totaal 34.648 4.809 4.0501543.522

Stand SIOF (x € 1.000)

Werkelijke stand 1-1-20192.783
Reserveringen 2019 (door de raad vastgesteld)
University campus Fryslân 2e fase -2.775
Totaal reserveringen 2018-2.775
Eindstand 31 december 2018 8