Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen is in 2020 € 37 miljoen begroot. Voorzieningen in de openbare ruimte worden onderhouden in overeenstemming met de kwaliteitsniveaus hoog, basis of laag. Regelmatig vinden inspecties plaats om de onderhoudstoestand in kaart te brengen. Het benodigde onderhoud is in een meerjarenplanning opgenomen. Om overlast te voorkomen en uit efficiëntie overwegingen worden onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

Koers en ontwikkelingen
Er wordt uitgegaan van risicogestuurd beheer en van effectsturing op de verschillende kapitaalgoederen. De beheerstrategie en duurzaamheid zijn hierop van invloed. In een aantal in 2018 aan de gemeente toegevoegde grondgebieden wordt de beheerstrategie nog aangepast.

Wegenbeheer: kwaliteitsniveau ‘basis’ en functiegericht
Het wegennet van de gemeente Leeuwarden omvat globaal 7,6 miljoen vierkante meter verharding. Gestreefd wordt om de staat van de verhardingen op kwaliteitsniveau ‘basis’ te onderhouden. Grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd bij:

 • de Oosterkade
 • de Jokse
 • fietspad Brédyk
 • Langdeelstraat
 • diverse fietspaden

Daarnaast vinden ook kleinschaligere onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats. Keuzes voor onderhoud worden zoveel mogelijk gemaakt op basis van functiegericht wegenbeheer.

Klimaatactief gemeentelijk rioleringsplan
Het (verbrede) Gemeentelijk rioleringsplan heeft een looptijd van 2019-2022. Hierin bereid de gemeente zich voor op de planstructuur van de nieuwe Omgevingswet en op klimaatverandering. Er wordt verbinding gezocht met inwoners en bedrijven. De komende jaren is de werkwijze risicogestuurd. Als grootschalige rioolmaatregelen zijn in 2020 gepland:

 • relinen riool Tesselschadestraat Leeuwarden
 • vervangen riolering H.J. Kooistraweg Wergea
 • vervangen riolering Hilleburen Wergea
 • vervangen riolering Kerkstraat Grou
 • vervangen riolering Friesma- en Nij Djipstrjitte Grou
 • vervangen riolering Ghalinga en De Boarch Grou

Uitvoering onderhoudsplan waterbeheer
In 2019 is een onderhoudsplan voor de stedelijke wateren opgesteld. Op basis hiervan wordt vanaf 2020 het onderhoud uitgevoerd. In 2020 zijn er baggerwerkzaamheden gepland in Stiens en Zuiderburen.

Uitvoeringsprogramma bruggen risicogestuurd
Voor 2020 is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor bruggen, waarbij risicogestuurd beheer worddt ingezet. Hierin is onder andere de vervanging van de opleggingen van het Stephensonviaduct opgenomen.

Onderhoud aan walkeringen
Vooralsnog gelden voor 2020 de vigerende beleidskaders. Voor 2020 staat er o.a. groot onderhoud/vervanging van nog een deel van de damwand Zwettehaven en damwand Hillebuorren, damwand langs een deel van de Kurkemeer en damwand ter plaatse van pont De Burd op de planning.

Groenbeleid en bomenbeheer
Voor het groenbeleid geldt ten aanzien van het beheer:

 1. Hoogwaardig beheer waar het moet en sober beheer waar het kan.
 2. Natuurlijk beheer en traditioneel beheer: verhoging biodiversiteit.

Voor bomen is een nadere inventarisatie in gang gezet naar de groeiplaats en verschillende ziektes die een negatieve invloed hebben op de vitaliteit van het bomenbestand. De effecten hiervan worden in beeld gebracht.

Gebouwenbeheer
De gemeente beheert en onderhoudt op basis van een meerjarenonderhoudsplanning 161 objecten (exclusief onderwijs). Hiervan zijn 25 Rijks– of gemeentemonument.

Meer weten? Lees de toelichting op onderhoud kapitaalgoederen.