Verbonden partijen

In het algemeen belang neemt de gemeente zowel bestuurlijk als financieel deel in een aantal organisaties, zogeheten verbonden partijen. De gemeente heeft daarmee zeggenschap in bijvoorbeeld Omrin en BV Sport. Toetreding tot een verbonden partij of ander samenwerkingsverband brengt voor de gemeente risico’s met zich mee. Hieronder staan de voornemens met betrekking tot een aantal verbonden partijen met een hoog risicoprofiel.

Deelneming Blitsaerd
Bij de planontwikkeling van Blitsaerd is de samenwerking gezocht met een marktpartij, in de vorm van een gezamenlijke exploitatiemaatschappij. De verkoop van kavels liep enige jaren stroef mede als gevolg van de mondiale crisis. Vanaf 2016 is het aantal kavelverkopen weer flink toegenomen. De directievoerder heeft afspraken gemaakt met de bank over de financiering van het project. Hiermee is de continuïteit op de korte termijn gewaarborgd.

Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Het takenpakket van de FUMO wordt per 1-1-2020 uitgebreid als gevolg van de wet VTH. Voor Leeuwarden betekent dit dat er 30 extra inrichtingen worden overgeheveld en dat de bodemtaken worden overgedragen. De uitbreiding van het takenpakket vergt ook extra handhavingstaken. Nieuw is de rol van de FUMO bij afhandeling meldingen op het gebied van asbest. De ontwerpbegroting 2020 van de FUMO is hierop aangepast.

Geen financieel belang meer in WTC Beheer
In de vergadering van 8 januari 2019 heeft het college van B&W besloten om de vordering op WTC Beheer BV te cederen in het kader van de gebiedsontwikkeling WTC. Per die datum heeft gemeente Leeuwarden geen financieel belang meer en is WTC Beheer dan ook geen verbonden partij meer.

Schoolbesturen
Na twee gemeentelijke herindelingen zijn vijf stichtingen voor openbaar onderwijs actief in de gemeente Leeuwarden. En er staan bestuurlijke fusies op stapel van OSG Piter Jelles met Simon Vestdijk te Harlingen en van De Gearhing met Odyssee te Sneek. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop het toezicht op deze schoolbesturen wordt uitgeoefend. Stroomlijnen van het toezicht is noodzakelijk. Na besluitvorming hierover bij de bestuurlijke fusies in 2019, starten in 2020 aparte trajecten voor Proloog en de Elan onderwijsgroep. De fusies binnen het onderwijs dragen positief bij aan de aanpak van de risico’s die er zijn binnen de krimpregio’s.

Meer weten? Lees de toelichting op Verbonden partijen.