Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Leeuwarden heeft voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen (risico’s) in 2020 op te kunnen vangen.

Risicoanalyse
Volgens de NARIS-risicoanalysemethode worden jaarlijks risicoanalyses uitgevoerd om het benodigde financiële weerstandsvermogen te bepalen.

Vertraging in uitvoering Koersdocument Sociaal Domein is grootste risico
Een van de grootste risico’s in 2020 is dat de uitvoering van Koersdocument Sociaal Domein vertraging oploopt. In dat geval is het ook niet mogelijk om de kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning tijdig te verlagen.

Voldoende reserves om risico’s in 2020 op te vangen
De omvang van de Algemene Reserve bedraagt in 2020 € 11,1 miljoen (na 1e begrotingswijziging) en is voldoende groot om op basis van de huidige inzichten de geïnventariseerde risico’s op te kunnen vangen.

De korte en lange termijn risico’s in de grondexploitaties zijn afgedekt met respectievelijk € 2,5 miljoen en € 7,5 miljoen aan netto contante waarde van de grondexploitatie Zuidlanden en een verliesvoorziening van € 7,5 miljoen. Voor alle te onderscheiden risicogebieden geldt dat op basis van de huidige inzichten in 2020 voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is.

Meer weten? Lees de toelichting op Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Cijfers en grafieken

Financiële kengetallen (%)

realisatie 31-12-2018begroting 31-12-2019begroting 31-12-2020
1. Netto schuldquote 88,9 86,188,2
2. Solvabiliteit 9,0 7,35,8
3. Grondexploitatie  25,4 23,323,9
4. Structurele exploitatieruimte 0,6 -0,40,3
5. Belastingcapaciteit  88,1 94,096,1

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl