Veiligheid

x 1.000
2020 2021 2022 2023

Portefeuillehouder: burgemeester Sybrand Buma.

Wat willen we bereiken?

Strategisch algemeen doel: Een veilige omgeving voor mensen die wonen, werken en recreëren in Leeuwarden.

Lange termijn global goals:

  • Veilige, veerkrachtige en duurzame stad en dorpen
  • Veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

Ambities
Wij willen een veilige woon-, werk- en leefomgeving bieden. We continueren de stabiele veiligheidssituatie waarin Leeuwarden zich bevindt en investeren in het verbeteren van de aanpak van drugsoverlast en (buren)overlast in wijken en dorpen, en in het verbeteren van de beleving van (on)veiligheid. Nieuwe fenomenen zoals ondermijnende criminaliteit, cybercrime en de groeiende problematiek van mensen met verward gedrag, vragen om een eigen integrale en innovatieve aanpak. We continueren de aanpak van illegale hennepteelt, inbraak, illegale prostitutie en mensenhandel, druggerelateerd geweld en andere vormen van criminaliteit en misdaad.

We willen dat regels beter worden nageleefd. Handhaving draagt bij aan een veilige leefbare, schone en toegankelijke stad. Preventief optreden heeft onze voorkeur boven repressief optreden.

Met partners als Stadstoezicht, politie en justitie, reclassering, het Veiligheidshuis, het RIEC, woningbouwcorporaties en een grote diversiteit aan zorginstellingen werken we intensief samen aan een veilige omgeving.

Speerpunten/beschikbare budgetten

jaren vergelijken:
Veiligheid202012,6 miljoen
100%
Veiligheid2020192,9 duizend
100%
202112,9 miljoen
100%
Veiligheid2021192,9 duizend
100%
202213,1 miljoen
100%
Veiligheid2022192,9 duizend
100%
202313,5 miljoen
100%
Veiligheid2023192,9 duizend
100%
Veiligheid202012,6 miljoen
Veiligheid2020192,9 duizend
Veiligheid202112,9 miljoen
Veiligheid2021192,9 duizend
Veiligheid202213,1 miljoen
Veiligheid2022192,9 duizend
Veiligheid202313,5 miljoen
Veiligheid2023192,9 duizend
 2020202120222023
 lastenBatenlastenBatenlastenBatenlastenBaten
Veiligheid12.591.071192.91712.876.729192.91713.139.385192.91713.478.755192.917
Veiligheid12.591.071192.91712.876.729192.91713.139.385192.91713.478.755192.917

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatoreenheidbronjaarLeeuwarden100.000- 300.000 inwoners
1. Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 2018 108 130
2. Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 3,9 3,4
3. Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 20186,7 5,8
4. Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 20184,42,9
5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)   Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 86,4
6. Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen          Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel2015 1,8 1,6
7. Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS   2e half jaar 2018 0,4 0,4

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.