Aandeel in EMU-saldo

Het EMU-saldo is in 1992 door de Europese Monetaire Unie ingevoerd om vergelijkingen van het financieringssaldo tussen de verschillende eurolanden te kunnen maken. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingentekort van een EMU land (totaal van Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) niet hoger zijn dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Het Rijk heeft een model ontworpen waarin wordt berekend welk aandeel de gemeente Leeuwarden in het EMU-saldo heeft. Dat aandeel is geraamd op € 6,4 miljoen in 2020.