Financiële positie

Voortzetting Collegeprogramma
Een aantal voorstellen uit het Collegeprogramma ‘De kracht van samen’, kende een financiering tot en met 2019. Voor in totaal € 4,776 miljoen zijn deze voorstellen nu als uitzetting verwerkt in de nieuwe financiële positie voor 2020.

Voortzetting Collegeprogramma (x € 1.000)

Onderwerp2020
Aanpak personen met verward gedrag-160
Innovatie en kenniseconomie-250
Relatiebeheer, acquisitie en stimuleringsfonds-500
Bezoek Leeuwarden-530
Aantrekkelijke stad en regio (incl. LF 2028)-150
Samenwerking diverse lidmaatschappen (SNN, WTC, NG4, F4 e.d.)-351
Implementatie Omgevingswet -940
Gebiedsontwikkeling / Voorinvestering strategische locaties-150
Data Fryslân en digitale agenda-775
Samenwerkingsagenda Neushoorn-Harmonie-300
Dedicated team Statushouders-550
Motie Preventie groepsgerelateerde drugshandel-120
Totaal-4.776

Sluitende begroting
De voortzetting van het Collegeprogramma, verschillende mee- en tegenvallers en de effecten uit Gemeentefondscirculaires leiden tot een nieuw financieel perspectief voor 2020 en verder. Om tot een sluitende begroting te komen is het noodzakelijk dat de gemeente een tekort van € 4,687 miljoen in 2023 aanvult. Voor in totaal € 2 miljoen stelt het college de raad een aantal ombuigingen voor. Daarnaast is een stelpost van € 2,7 miljoen opgenomen. Dit is het bedrag dat de gemeente extra van het Rijk verwacht te ontvangen voor de Jeugdzorg. Door op deze manier het tekort te dekken, ontstaan met ingang van 2021 begrotingsoverschotten resulterend in € 13.000 positief in 2023.

Structurele financiële positie (x € 1.000)

20192020202120222023
Startpositie op 1/1 8.283 4.853 -3.572 2.746 873
Mutaties-3.430-10.4256.318-4.573-860
Stelpost 20202.000
Stelpost 2022 Uitkomst onderzoek Jeugdzorg2.700
Stand 31/124.853-3.5722.74687313
Storting / onttrekking begrotingssaldo AR-4.8533.572-2.746-873-13
Begrotingsresultaat00000
Saldo van Baten en Lasten incl. stelpost4.853-3.5722.74687313
Waarvan incidentele baten en lasten-647-1.060
Totaal5.500-2.5122.74687313

Meer weten? Lees de hele begrotingstekst over de Ontwikkeling van de financiële positie.