554,8 miljoen
werd er in 2015 uitgegeven
558,6 miljoen
kwam er in 2015 binnen
Vergelijk met begroting
Cultuur11,2 miljoen
2%
Cultuur212,1 duizend
38%
Cultuur - Rekening11,6 miljoen
2%
Cultuur534,2 duizend
95%
Jeugd en onderwijs53,4 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs5,5 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs - Rekening58,9 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs4,9 miljoen
0%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling125,5 miljoen
22%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling7,4 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling - Rekening120,4 miljoen
21%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling9,2 miljoen
1%
Werk en inkomen138,7 miljoen
25%
Werk en inkomen84,4 miljoen
15%
Werk en inkomen - Rekening134,1 miljoen
24%
Werk en inkomen81,1 miljoen
14%
Sport6,7 miljoen
1%
Sport130 duizend
23%
Sport - Rekening6,6 miljoen
1%
Sport33,6 duizend
6%
Economie en toerisme63,3 miljoen
11%
Economie en toerisme58,3 miljoen
10%
Economie en toerisme - Rekening68,2 miljoen
12%
Economie en toerisme63,0 miljoen
11%
Wonen en milieu26,8 miljoen
4%
Wonen en milieu19,6 miljoen
3%
Wonen en milieu - Rekening25,1 miljoen
4%
Wonen en milieu19,1 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit8,0 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,0 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening8,10 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,7 miljoen
1%
Ruimtelijke ordening2,1 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
13%
Ruimtelijke ordening - Rekening2,1 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening165,4 duizend
29%
Beheer leefomgeving43,9 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
3%
Beheer leefomgeving - Rekening43,10 miljoen
7%
Beheer leefomgeving18,3 miljoen
3%
Veiligheid10,8 miljoen
1%
Veiligheid223,6 duizend
40%
Veiligheid - Rekening10,8 miljoen
1%
Veiligheid416,1 duizend
74%
Bestuur8,6 miljoen
1%
Bestuur317,8 duizend
57%
Bestuur - Rekening9,2 miljoen
1%
Bestuur553,4 duizend
99%
Algemene baten en lasten54,5 miljoen
9%
Algemene baten en lasten354,4 miljoen
64%
Algemene baten en lasten - Rekening58,4 miljoen
10%
Algemene baten en lasten355,3 miljoen
63%

Belangrijkste Afwijkingen

Meevallers

Sociaal maatschappelijke ondersteuning

Er is minder uitgegeven dan begroot. Enkele omvangrijke voordelen zijn: minder uren inzet voor huishoudelijk hulp (+€ 1,2 miljoen); de Himmelsjek is halverwege het jaar ingevoerd, waardoor het beschikbare jaarbudget niet volledig is besteed (+€1,5 miljoen); lagere uitgaven voor begeleiding, dagbesteding c.a. en persoonlijke verzorging door ontvangst van een eenmalig budget van het Rijk en door de inzet van reserves bij instellingen (+€ 1 miljoen); mensen doen minder een beroep op de maatwerkinkomensvoorziening dan verwacht (+€ 800.000).
5,3 miljoen

Algemene uitkering uit gemeentefonds

De gemeente heeft meer geld van het Rijk gekregen dan begroot.
1,8 miljoen

Apparaatskosten (excl. transformatie sociaal domein)

Er is minder aan het apparaat (vooral gemeentelijk personeel) uitgegeven dan begroot. Anticiperend op de taakstelling op de bedrijfsvoering is in 2015 een groot aantal vacatures niet ingevuld. Daarnaast is een deel van de personeelskosten gedekt door bijdragen van derden en een deel toegerekend aan projecten.
1,4 miljoen

Tegenvallers

Jeugdzorg

Er is € 5,2 miljoen meer uitgegeven dan geraamd voor de geleverde zorg in natura jeugd. Het betreft vooral  Jeugd GGZ en de bovenregionale jeugdzorg: er zijn 414 cliënten meer op een totaal van 2.145 en het Rijk besloot dat de groep cliënten met een Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)-indicatie met verblijf ook vanuit de Jeugdwet gefinancierd moeten worden. De uitgaven voor Persoons Gebonden Budgetten (PGB) jeugd zijn € 323.000 hoger dan geraamd. In 2015 zijn veel problemen geweest met de informatievoorziening vanuit de Sociale verzekeringsbank (SVB). Tot de definitieve afrekening door de SVB in juni 2016 is hierdoor onzekerheid over de omvang van de PGB's. Het Rijk heeft het budget voor de jeugd nogmaals verlaagd, waardoor een extra tekort van € 1 miljoen ontstaat.
-6,5 miljoen

Storting in voorziening brandweer

In het kader van het FLO-overgangsrecht heeft de gemeente nog verplichtingen naar brandweerpersoneel dat voor 1 januari 2006 al in dienst was van de gemeente. De zogeheten voorziening FLO Brandweer is in 2015 voor 100% volgestort, zodat alle toekomstige verplichtingen hieruit kunnen worden gedekt.
-2,2 miljoen

Parkeren

Er is meer aan parkeren uitgegeven dan begroot. Door de toename van mobiel betalen (via Park Mobile), is er steeds minder overschrijding van parkeertijd. En dat levert de gemeente minder inkomsten uit parkeerbelasting op. Daarnaast is het tekort van de CV Parkeergarages (beheerder van de parkeergarages in Leeuwarden) met de CV verrekend.
-736 duizend

Aandacht voor