564,5 miljoen

werd er in 2016 uitgegeven

567 miljoen

kwam er in 2016 binnen

Cultuur12,1 miljoen
0%
Cultuur252,1 duizend
47%
Cultuur - Rekening12,2 miljoen
2%
Cultuur - Rekening385,8 duizend
68%
Jeugd en onderwijs56,2 miljoen
0%
Jeugd en onderwijs7,4 miljoen
1%
Jeugd en onderwijs - Rekening59,6 miljoen
10%
Jeugd en onderwijs - Rekening7,1 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling120,8 miljoen
0%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling10,5 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling - Rekening122,7 miljoen
21%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling - Rekening10,7 miljoen
1%
Werk en inkomen134,4 miljoen
0%
Werk en inkomen78,6 miljoen
14%
Werk en inkomen - Rekening142,4 miljoen
25%
Werk en inkomen - Rekening86,2 miljoen
15%
Sport6,4 miljoen
0%
Sport230 duizend
42%
Sport - Rekening6,5 miljoen
1%
Sport - Rekening231,3 duizend
40%
Economie en toerisme56,3 miljoen
0%
Economie en toerisme49,4 miljoen
9%
Economie en toerisme - Rekening66,6 miljoen
11%
Economie en toerisme - Rekening60,1 miljoen
10%
Wonen en milieu25,9 miljoen
0%
Wonen en milieu22,10 miljoen
4%
Wonen en milieu - Rekening24,5 miljoen
4%
Wonen en milieu - Rekening21,6 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit10,5 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening10,7 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening5,9 miljoen
1%
Ruimtelijke ordening1,10 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
14%
Ruimtelijke ordening - Rekening2,1 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening257,8 duizend
45%
Beheer leefomgeving43,6 miljoen
0%
Beheer leefomgeving17,3 miljoen
3%
Beheer leefomgeving - Rekening44,1 miljoen
7%
Beheer leefomgeving - Rekening18,1 miljoen
3%
Veiligheid11,1 miljoen
0%
Veiligheid82,9 duizend
15%
Veiligheid - Rekening11,2 miljoen
1%
Veiligheid - Rekening218,5 duizend
38%
Bestuur4,1 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
1%
Bestuur - Rekening5,1 miljoen
0%
Bestuur - Rekening195,3 duizend
34%
Algemene baten en lasten38,8 miljoen
0%
Algemene baten en lasten27,1 miljoen
5%
Algemene baten en lasten - Rekening46,9 miljoen
8%
Algemene baten en lasten - Rekening34,9 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen7,1 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen314,5 miljoen
58%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening3,4 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening315,2 miljoen
55%
Overhead6,7 miljoen
0%
Overhead2,5 miljoen
0%
Overhead - Rekening6,5 miljoen
1%
Overhead - Rekening3,5 miljoen
0%
Onvoorziene uitgaven120,4 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%

Belangrijkste Afwijkingen

Meevallers

Algemene uitkering uit gemeentefonds

De gemeente heeft meer geld van het Rijk gekregen dan begroot.
1,6 miljoen

Betaalde/bespaarde rente

Enerzijds is er door de lage rentestand minder rente voor geldleningen betaald dan voorzien. Anderzijds is er meer rente bespaard, omdat de stand van reserves en voorzieningen in 2016 hoger was dan was begroot.
1,2 miljoen

Participatie en tekort WSW

De uitvoering van de WSW is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân, bestaande uit acht gemeenten. In 2015 is de loonontwikkeling van de SW-medewerkers lager geweest dan begroot. Het teveel ontvangen subsidiebedrag is door SW Fryslân in 2016 teruggestort naar de gemeenten. Daarnaast is er in het kader van de herstructurering van de WSW sprake van een snellere uitstroom dan begroot, wat tot gevolg heeft dat de kosten lager zijn.
935 duizend

Tegenvallers

Jeugdzorg

Er is € 3,8 miljoen meer uitgegeven dan geraamd voor jeugdzorg. Het aantal cliënten met voorziening met verblijf nam toe waardoor de kosten hiervan hoger zijn. Het aantal aanmeldingen voor Jeugd- en opvoedhulp is met 23% toegenomen. Daarnaast is er een verschuiving van het gebruik van PGB’s naar Zorg in Natura, waarvan de kosten 20% hoger zijn.
-3,8 miljoen

Maatschappelijke ondersteuning

Er is € 1,6 miljoen meer uitgegeven dan geraamd voor maatschappelijke ondersteuning. De kosten van begeleiding, dagbesteding, persoonlijk verzorging en inloopvoorzieningen waren hoger, onder andere door verschuiving van regionale taken naar lokale taken voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke- en Vrouwenopvang die tot extra cliënten heeft geleid. Door de overgang van PGB naar Zorg in Natura zijn de kosten van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen hoger.
-1,6 miljoen

Uitkeringen

In het kader van de Wet BUIG heeft de gemeente Leeuwarden in 2016 een Rijksbijdrage ontvangen van ruim € 76 miljoen, terwijl de werkelijke uitgaven ongeveer € 83 miljoen bedroegen. Voor 2016 is het eigen risico vastgesteld op € 3,2 miljoen. Dit betekent dat de gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering van het Rijk. Van het eigen risico is een maar deel afgedekt binnen de begroting. Daarom resteert er een tekort.
-1,8 miljoen

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente laat twee keer per jaar een risico-inventarisatie uitvoeren en neemt maatregelen om die…

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn partijen waarin de gemeente Leeuwarden zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft….

Onderhoud kapitaalgoederen

Aan het onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in onze gemeente is…

Meerjaren investeringen

Gebieden in De Zuidlanden bouw- en woonrijp gemaakt In diverse grondexploitatiegebieden zijn investeringen gedaan in…

Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2016 afkomstig van geïnde belastingen. Lagere…

Grondbeleid

Het grondbeleid is uitgevoerd conform de kaders die zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Meer…

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd conform de uitgangspunten uit de financiële verordening. Gunstige renteontwikkeling in 2016…

Bedrijfsvoering en dienstverlening

Dienstverlening shared servicecentrum Leeuwarden (SSL) verder uitgebreid Het SSL verzorgt de ICT-dienstverlening aan de gemeenten…