566,9 miljoen

werd er in 2017 uitgegeven

561,9 miljoen

kwam er in 2017 binnen

Cultuur10,4 miljoen
1%
Cultuur375,5 duizend
0%
Cultuur - Rekening10,3 miljoen
1%
Cultuur - Rekening416,0 duizend
0%
Jeugd en onderwijs51,6 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs5,8 miljoen
1%
Jeugd en onderwijs - Rekening55,4 miljoen
9%
Jeugd en onderwijs - Rekening6,0 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling120,8 miljoen
21%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling6,4 miljoen
1%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling - Rekening124,0 miljoen
21%
Sociaal maatschappelijke ontwikkeling - Rekening8,1 miljoen
1%
Werk en inkomen132,2 miljoen
23%
Werk en inkomen81,0 miljoen
14%
Werk en inkomen - Rekening137,8 miljoen
24%
Werk en inkomen - Rekening87,3 miljoen
15%
Sport6,0 miljoen
1%
Sport30 duizend
0%
Sport - Rekening6,0 miljoen
1%
Sport - Rekening25,8 duizend
0%
Economie en toerisme58,7 miljoen
10%
Economie en toerisme47,3 miljoen
8%
Economie en toerisme - Rekening44,4 miljoen
7%
Economie en toerisme - Rekening32,9 miljoen
5%
Wonen en milieu22,8 miljoen
4%
Wonen en milieu22,7 miljoen
4%
Wonen en milieu - Rekening22,1 miljoen
3%
Wonen en milieu - Rekening23,4 miljoen
4%
Infrastructuur en mobiliteit7,8 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,3 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening9,1 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening6,7 miljoen
1%
Ruimtelijke ordening1,4 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening75,9 duizend
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening1,6 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening332,1 duizend
0%
Beheer leefomgeving39,7 miljoen
7%
Beheer leefomgeving17,1 miljoen
3%
Beheer leefomgeving - Rekening41,5 miljoen
7%
Beheer leefomgeving - Rekening18,9 miljoen
3%
Veiligheid10,6 miljoen
1%
Veiligheid806,9 duizend
0%
Veiligheid - Rekening10,7 miljoen
1%
Veiligheid - Rekening1,2 miljoen
0%
Bestuur3,6 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur - Rekening3,6 miljoen
0%
Bestuur - Rekening205,7 duizend
0%
Algemene baten en lasten49,5 miljoen
8%
Algemene baten en lasten63,1 miljoen
11%
Algemene baten en lasten - Rekening61,3 miljoen
10%
Algemene baten en lasten - Rekening72,1 miljoen
12%
Algemene dekkingsmiddelen2,0 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen301,6 miljoen
54%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening2,8 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening303,0 miljoen
53%
Overhead35,2 miljoen
6%
Overhead806,3 duizend
0%
Overhead - Rekening36,3 miljoen
6%
Overhead - Rekening1,6 miljoen
0%
Onvoorziene uitgaven95,4 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening20 duizend
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening0
0%

Belangrijkste Afwijkingen

Meevallers

Arbeidsmarkt en sociale integratie

De meevaller is vooral ontstaan door herverdeling van de Rijksvergoeding Wet Sociale Werkvoorziening tussen gemeenten. Daarnaast ontving Leeuwarden van het Rijk een niet geraamde tegemoetkoming in de loonkosten voor lage inkomens.
914 duizend

Lagere kapitaallasten

De kapitaallasten vielen lager uit dan geraamd door het niet of niet volledig besteden van investerings- en vervangingskredieten voor onder andere wijkaanpak, sportcomplexen Wiarda en Magere Weide en openbare verlichting.
886 duizend

Omgevingsvergunning bouwen

De Legesopbrengsten waren hoger dan geraamd. Voornamelijk door de afgifte van meer vergunningen en een hoger gemiddeld legesbedrag dan in 2016.
632 duizend

Tegenvallers

Jeugdzorg

Er is € 3,7 miljoen meer uitgegeven aan jeugdzorg dan geraamd. Voornamelijk omdat de hulpvraag bleef stijgen en de gemiddelde kosten per cliënt toenamen. Daarnaast namen ook de bovenregionale zorg, het aantal ingezette voogdijmaatregelen en het aantal kinderen dat onder toezicht werd gesteld toe.
-3,7 miljoen

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Er is € 1,9 miljoen meer uitgegeven dan geraamd aan voornamelijk dagbesteding en thuisondersteuning. Enerzijds is de vergoeding van het Rijk hiervoor onvoldoende. Anderzijds waren de kosten voor de huishoudelijke hulp en algemene schoonmaakvoorziening hoger dan geraamd door het wegvallen van de Rijksvergoeding voor de Himmelsjek. Een paar kleine meevallers op Wonen, rollen en vervoer en sociaal medische advisering beperkten de tegenvaller.
-1,9 miljoen

Personeelskosten

Er is minder uitgegeven aan salarissen voor vast personeel dan geraamd. Daar staat tegenover dat meer personeel is ingehuurd. Enerzijds voor vervanging van mensen die langdurig ziek waren en anderzijds voor mensen die ingehuurd werden voor tijdelijke werkzaamheden.
-892 duizend

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente laat twee keer per jaar een risico-inventarisatie uitvoeren en neemt maatregelen om die…

Verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden

Met verschillende partijen onderhoudt de gemeente bestuurlijke of financiële banden.  Dit brengt risico’s met zich…

Onderhoud kapitaalgoederen

Aan het onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in onze gemeente is…

Meerjaren investeringen

Er zijn diverse grote investeringen gedaan in Leeuwarden. Het betrof veelal infrastructurele projecten die meerjarig…

Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2017 afkomstig van geïnde belastingen. Dat…

Grondbeleid

Het grondbeleid is uitgevoerd volgens de kaders die zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Vraag…

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de financiële verordening. Gemiddelde rente op langlopende…

Bedrijfsvoering en dienstverlening

Dienstverlening aan externe partijen uitgebreid Gemeente Leeuwarden verleend diensten aan externe partners. In 2017 is…