576,2 miljoen

werd er in 2018 uitgegeven

593,1 miljoen

kwam er in 2018 binnen

Sociale basis55,0 miljoen
9%
Sociale basis7,6 miljoen
1%
Sociale basis - Rekening54,3 miljoen
9%
Sociale basis - Rekening7,8 miljoen
1%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning150,6 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning5,7 miljoen
1%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning - Rekening156,6 miljoen
27%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning - Rekening10,5 miljoen
1%
Werk en inkomen133,2 miljoen
23%
Werk en inkomen83,5 miljoen
14%
Werk en inkomen - Rekening136,3 miljoen
23%
Werk en inkomen - Rekening86,4 miljoen
14%
Economie en toerisme51,9 miljoen
9%
Economie en toerisme39,9 miljoen
6%
Economie en toerisme - Rekening45,2 miljoen
7%
Economie en toerisme - Rekening33,4 miljoen
5%
Wonen en milieu25,5 miljoen
4%
Wonen en milieu22,2 miljoen
3%
Wonen en milieu - Rekening23,6 miljoen
4%
Wonen en milieu - Rekening21,2 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit9,2 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,5 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening9,4 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening5,8 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening123,0 duizend
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening1,3 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening113,3 duizend
0%
Beheer leefomgeving41,1 miljoen
7%
Beheer leefomgeving16,9 miljoen
2%
Beheer leefomgeving - Rekening40,6 miljoen
7%
Beheer leefomgeving - Rekening16,1 miljoen
2%
Veiligheid11,9 miljoen
2%
Veiligheid1,5 miljoen
0%
Veiligheid - Rekening10,6 miljoen
1%
Veiligheid - Rekening371,0 duizend
0%
Bestuur4,2 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur - Rekening4,4 miljoen
0%
Bestuur - Rekening4,6 duizend
0%
Algemene baten en lasten44,0 miljoen
7%
Algemene baten en lasten44,2 miljoen
7%
Algemene baten en lasten - Rekening50,6 miljoen
8%
Algemene baten en lasten - Rekening49,7 miljoen
8%
Algemene dekkingsmiddelen2,5 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen342,5 miljoen
59%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening5,0 miljoen
0%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening361,7 miljoen
60%
Overhead42,1 miljoen
7%
Overhead3,2 miljoen
0%
Overhead - Rekening38,1 miljoen
6%
Overhead - Rekening-52 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening0
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening0
0%

Belangrijkste Afwijkingen

Meevallers

Uitkering uit het Gemeentefonds

De meevaller is voornamelijk ontstaan door een bijdrage van € 20,9 miljoen uit het Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein.
17,7 miljoen

Maatschappelijke ondersteuning

Dit betreft vooral de huishoudelijke hulp (HH) en algemene schoonmaakvoorziening. Naar verwachting is dit een eenmalig voordeel, omdat de tarieven van de HH in 2019 zijn aangepast. Dat zal een kostenverhogend effect hebben.
1,6 miljoen

Arbeidsmarkt en sociale integratie

Het voordeel is ontstaan door een hogere Rijksvergoeding voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en doordat de uitgaven voor begeleiding van de herstructurering van Caparis lager uitvielen. Voor de begeleiding is eigen formatie ingezet.
598 duizend

Tegenvallers

Jeugdzorg

De kosten voor specialistische jeugdzorg zijn € 2.9 miljoen hoger dan begroot door een stijgend aantal Jeugdzorg cliënten en een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt.
-2,9 miljoen

Hogere rentelasten

De tegenvaller is het gevolg van hogere rentelasten dan in de begroting opgenomen en een lagere doorbelasting van rente aan de gemeentelijke producten/grondexploitaties.
-1,3 miljoen

Armoedebestrijding

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Aan dit beschermingsbewind zitten kosten. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. De tegenvaller is vooral het gevolg van de aanhoudende kosten voor dit beschermingsbewind.
-1,1 miljoen

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente voert twee keer per jaar een risico-inventarisatie uit en neemt maatregelen om die…

Verbonden partijen

Met verschillende partijen onderhoudt de gemeente bestuurlijke of financiële banden. Dit brengt risico’s met zich…

Onderhoud kapitaalgoederen

Aan het onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in Leeuwarden is in…

Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2018 afkomstig van geïnde belastingen. Dat…

Investeringen 2018

Er zijn diverse grote investeringen gedaan in Leeuwarden. Het betrof veelal infrastructurele projecten die meerjarig…

Grondbeleid

Het grondbeleid is uitgevoerd volgens de kaders die zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Vraag…

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de financiële verordening. Gemiddelde rente op langlopende…

Bedrijfsvoering en dienstverlening

Nieuwe koers organisatieontwikkeling en personeelsbeleid Er is opnieuw richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van…