Bedrijfsvoering en dienstverlening

Nieuwe koers organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Er is opnieuw richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Ook is er een nieuwe HR-strategie opgesteld, dat als kader dient voor het verdere personeelsbeleid.

Tijdelijk sociaal akkoord

De afspraken uit het sociaal akkoord 2016-2018 zijn met één jaar verlengd, omdat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt ingevoerd. Dan vallen alle ambtenaren onder het private arbeidsrecht en niet meer onder het bestuursrecht. De invoering van de wet is in voorbereiding.

Verbetering bedrijfsvoering en dienstverlening

Ondermeer herindelingen en regionale samenwerking stellen steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoeringsfunctie. Daarom is een programma gestart dat de bedrijfsvoering naar een hoger niveau brengt. De dienstverlening van het shared service center wordt continu verbeterd. Ook de gemeente Vlieland maakt nu gebruik van de dienstverlening van het shared service center.

Beter contact met inwoners en minder klachten

Er is gewerkt aan duidelijker taalgebruik in het contact met inwoners, ondernemers en bezoekers. Mede daardoor werden er weinig (9) klachten ontvangen over de bejegening door medewerkers van Publieke dienstverlening. Het dienstverleningsloket in Grou is definitief gesloten. De overgang van de dienstverlening na de herindeling is soepel verlopen.
Ook de klachtenbemiddelaar ontving minder klachten (2018: 315, 2017: 376). Daarvan werd 92% informeel opgelost. Er zijn geen klachten gegrond verklaard.

Meldingen vermoeden misstanden

In het afgelopen jaar zijn 7 meldingen gedaan van vermoeden van misstanden. Deze meldingen hadden betrekking op (seksuele) intimidatie, onheuse bejegening, pesten en integriteit. Alle meldingen zijn onderzocht en sommige meldingen hebben geleid tot disciplinaire maatregelen.

Personele krimp

In 2023 moet er voor € 2,3 miljoen zijn bezuinigd door formatiereductie. Medewerkers die in 2018 de ambtelijke organisatie verlieten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werden voor 70% vervangen.

Informatie beveiligd en privacy beschermd

Via een e-learning traject hebben medewerkers van de gemeente Leeuwarden hun kennis over informatieveiligheid verbreed. Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar voor dreigingen. Er is veel aandacht besteed aan invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. En er zijn diverse Privacy Impact Assessments uitgevoerd en registers opgezet voor datalekken en verwerkingen van persoonsgegevens. In totaal zeven datalekken moesten bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld.

Interbestuurlijk toezicht door de provincie

De provincie houdt interbestuurlijk toezicht op uitvoering door de gemeente van bijvoorbeeld monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer. De door de provincie gevraagde informatie op het gebied van informatie- en archiefbeheer is niet aangeleverd en daarom als onvoldoende beoordeeld. Dat komt omdat de gemeentelijke inspecties op het vlak van archiefbeheer niet synchroon lopen met de uitvraag door de Provincie. De overige onderdelen werden als goed beoordeeld.

Salarissen topfunctionarissen onder de norm

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht gemeenten zich te verantwoorden als de betaling aan een werknemer uitgaat boven de algemene norm (in 2018) van € 189.000. Daar was geen sprake van.

Meer weten? Lees de toelichting op Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Cijfers en grafieken

Overzicht personele sterkte 2018 (in fte’s)

Begroting 01-01-2018Rekening 31-12-2018
Raadsleden3939
Burgemeester en Wethouders6,66,6
Overig gemeentepersoneel
Griffie en concern 30,14 30,64
Sociaal domein 304,37303,81
Fysiek domein505,76505,76
Shared Servicecentrum244,56245,21
Publieke dienstverlening169,59169,59
Veiligheidsdomein88,6388,63
Totaal1.410,211.410,79

Bron: Personeels informatiesysteem (PIMS).

Personele kosten (x € 1.000)

Primitieve begrotingRekening 2018
Kosten personeel83.81674.926
Inhuur personeel7.94418.920
Vergoedingen voor personeel-645-1.636
Totaal91.11492.210

Beoordeling door de provincie Fryslân n.a.v. interbestuurlijk toezicht

JaarArchief en informatiebeheerMonumentenzorgOmgevingswetRuimtelijke ordeningWater
2018onvoldoendeGoedGoedGoedGoed
2017matigGoedGoedGoedGoed
2016Geen oordeelGoedGoed tot matigGoedGoed
2015Geen oordeelGoedMatig tot goedMatigGoed