Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de financiële verordening.

Gemiddelde rente op langlopende schuld gedaald

In 2018 zijn twee langlopende leningen afgesloten. Daardoor is de gemiddelde rente op de langlopende schuld verder gedaald dan geraamd. Daarnaast is een kasgeldlening afgesloten met een negatieve rente (opbrengst voor de gemeente).

Omslagrente in 2018

De omslagrente voor de grondexploitaties kent zijn eigen verplichte systematiek en kwam in 2017 uit op 2,35%. Met ingang van 2018 is niet langer rente toegerekend op annuïtaire basis. Voor alle activa geldt een toerekening van rente op lineaire basis. Daardoor daalt de rentetoerekening aan investeringen in riolering en gebouwen en stijgt de renteomslag voor de resterende investeringen naar 2,00%.

Voldaan aan verplichting renterisicobeheer en schatkistbankieren

Bij de begroting 2018 is de toegestane kasgeldlimiet vastgesteld op € 46,3 miljoen. De vlottende schuld overschreed in het laatste kwartaal van 2017 en in de eerste twee kwartalen van 2018 de door de wet FIDO vastgestelde kasgeldlimiet. Dat mag, als dit niet langer dan drie kwartalen achter elkaar duurt. In het laatste kwartaal werd door het afsluiten van kasgeldleningen de kasgeldlimiet overschreden. Daarom is er in het derde kwartaal voor gekozen om langlopende leningen aan te gaan.
De hoogte van de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen van opgenomen leningen wordt getoetst aan de renterisiconorm. De gemeente bleef in 2018 binnen deze renterisiconorm.
Leeuwarden voldeed ook in 2018 aan de verplichtingen van het Rijk betreffende schatkistbankieren: de drempel van buiten ’s Rijks schatkist aan te houden middelen werd niet overschreden.

Verstrekte geldleningen en garantstellingen

Door gemeente Leeuwarden zijn geldleningen verstrekt voor een bedrag van € 18,9 miljoen. De leningen met een hoog risicoprofiel zijn allemaal afgedekt. In 2018 hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van garantstellingen.

Financieringsbehoefte afgedekt met leningen

Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt uitgegaan van integrale financiering.
Steeds wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte. In 2018 is ervoor gekozen om de financieringsbehoefte voor dit jaar deels af te dekken met kortlopende (kasgeld) leningen en deels met een tweetal langlopende leningen. Er is in totaal voor € 55 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken.

80% van de facturen tijdig betaald

In 2018 werd ca. 80% van de facturen door de gemeente Leeuwarden tijdig betaald. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Meer weten? Lees de toelichting op het financieringsbeleid.