Grondbeleid

Het grondbeleid is uitgevoerd volgens de kaders die zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid.

Vraag naar woningen blijft stijgen

De opleving in de woningmarkt heeft zich in 2018 voortgezet. In De Zuidlanden zijn het afgelopen jaar weer 83 kavels verkocht. In 2018 is gestart met de voorbereiding van het stedenbouwkundig plan voor Unia en De Hem. Ook in de dorpen Wirdum en Wytgaard is de woningbouwontwikkeling in 2018 gestaag door gegaan. En er zijn 24 kavels verkocht in Steenslân (voormalig Leeuwarderadeel). De laatste beschikbare kavel in Baard is in 2018 verkocht.

Bedrijventerreinen uitgebreid

Aan de westkant van de stad vond uitbreiding van bedrijventerrein plaats op Zwette 4 en Zwette 5. Eind 2018 zijn er op Zwette 4 kavelreserveringen afgegeven voor in totaal 6300 m2 en op Zwette 5 voor circa 5 hectare. Het afgelopen jaar zijn op Frisia 3 kavels (5.098 m2) verkocht.
In de ontwerp structuurvisie Nieuw Stroomland is Zwette 6 als toekomstig bedrijventerrein bestempeld, evenals Schenkenschans. Ook biedt het gebied ruimte voor de ontwikkeling van de Dairycampus.

Second opinion De Zuidlanden en de Zwette 5

Ieder jaar wordt een second-opinion gevraagd over de waardering van de grondexploitatie in De Zuidlanden. Gekeken is op of de wet goed is toegepast in de door de Raad vastgestelde hercalculaties, die als grondslag voor de balanswaardering van de gronden worden gebruikt.
De belangrijkste conclusies en/of aanbevelingen worden meegenomen bij de nieuwe hercalculaties per 1-1-2019.

Ontwikkeling voormalig LPF terrein gestart

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van het voormalig LPF terrein. Het gaat om de bouw van 115 appartementen, circa 50 woningen en een supermarkt. En er is gestart met de 2e fase voor de bouw van 31 woningen op het terrein van de voormalige Bakker Postma locatie.

Meer weten? Lees de toelichting op het grondbeleid.

Mutaties reserve grondexploitaties (x € 1.000)

Beginstand reserve grondexploitatie 1-1-20182.663
Tekort Binnenstad Plus-643
Boekwinst afkoop erfpachtpercelen120
Boekwinst niet exploitatiegebonden complexen105
Bijdrage gebiedsontwikkeling-55
Aanvulling voorziening negatieve complexen-130
Resultaat afgesloten complexen322
Rente strategische verwervingen en ontwikkellocaties-127
Boekwinst verkoop Hôflân 6223
Boekwinst verkoop Bagijnestraat 57D44
Stand reserve grondexploitaties 31-12-20184.416