Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2018 afkomstig van geïnde belastingen. Dat is ruim € 67 miljoen.

Meeropbrengst onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing

De opbrengst uit onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing is hoger dan geraamd. Dit komt vooral door aanscherping van de controles, het vaststellen van de belastingplicht op achterblijvende gezinsleden bij vertrek van de hoofdbewoner en een toename van het aantal woningen en huishoudens.

Meeropbrengst uit omgevingsvergunningen

In plaats van € 3 miljoen, was de werkelijke opbrengst uit betaalde leges voor omgevingsvergunningen € 3,2 miljoen. Dat komt vooral door de gestegen bouwkosten (ongeveer 6%) en de hogere legestarieven. In 2018 zijn ruim 700 bouwaanvragen afgehandeld.

Meeropbrengst havengelden

De meeropbrengst havengelden komt door de toegenomen bezetting van ligplaatsen in de havens Grou-Warten en de Prinsentuin gedurende het Culturele hoofdstad jaar.

Lagere opbrengst reisdocumenten

Dit komt vooral door een fors lager aantal aanvragen van reisdocumenten. Een toename in het aantal huwelijksvoltrekkingen heeft daarentegen het resultaat positief beïnvloed.

Waardering van onroerende zaken

Jaarlijks worden de waarden van alle woningen, winkel-, kantoorpanden etc. door de gemeente vastgesteld. Ook voert de gemeente Leeuwarden de waardering uit voor de gemeente Vlieland. In vergelijking met 2017 is de waarde van woningen gemiddeld met 4% gestegen. De waarde van niet-woningen daalde met gemiddeld 0,5%. Tegen de waarde vaststelling van circa 1078 woningen en 716 niet-woningen is bezwaar gemaakt. Voor het maken van bezwaar laten veel burgers/bedrijven zich vertegenwoordigen door een no cure no pay bedrijf. Bij 262 van de 1078 woningen en 385 van de niet-woningen was dit het geval. De kosten die deze bureau’s op de gemeente verhalen zijn ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk gebleven.

Meer weten? Lees de toelichting op Lokale heffingen.

Cijfers en grafieken

Opbrengsten van de diverse lokale heffingen (x € 1.000)

Begroting 2018Rekening 2018Resultaat 2018
Algemene heffingen
Onroerende-zaakbelastingen 30.945 31.045 100
Precariobelasting 348 440 92
Subtotaal 31.293     31.485 192
Bestemmingsheffingen 
Afvalstoffenheffing 12.620 12.821 201
Hondenbelasting 541 515 -26
Rioolheffing 11.354 11.703 349
Begraafrechten 797 734 -63
Bruggelden 112 116 4
Leges omgevingsvergunning 3.023 3.231 208
Havengelden 226 372 147
Parkeerbelasting 3.184 3.222 38
Toeristenbelasting 350475 125
Leges Burgerzaken 2.396 2.203 -193
Veerdiensten 55 82 28
Overige heffingen 93 505 412
Subtotaal 34.75035.9801.230
Totaal 66.04367.4651.422