Onderhoud kapitaalgoederen

Aan het onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in Leeuwarden is in 2018 € 38 miljoen uitgegeven.

Kwaliteit wegen ten noorden en oosten van Binnenstad kan beter

Gemiddeld is in de gemeente Leeuwarden het niveau ‘basis’ (rapportcijfer 5,5 tot 7,5) net niet gerealiseerd. Het gemiddelde voor asfaltverhardingen is een 6,2 en voor elementenverhardingen een 5,0. Dit wordt mede veroorzaakt door boomwortelschades (22% van het aantal schades) en zetting in de wijken ten noorden en oosten van de Binnenstad.
In verband met LF2018 werden geen onderhoudswerkzaamheden gepland op de (hoofd)verkeerswegen en in de Binnenstad. Er zijn o.a. onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in Huizum-West en de Muziekwijk en in Camminghaburen. Daarnaast hebben ook kleinschaligere onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

Nieuw klimaatactief rioleringsplan vastgesteld

In december 2018 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2022 vastgesteld, een klimaatactief GRP dat ons voorbereid op de toekomst. Door klimaatverandering krijgen we andere weersomstandigheden, wat mogelijk leidt tot vaker voorkomende overlast en/of eventuele schade. De ambitie om in 2035 een klimaat adaptieve gemeente te zijn en daarvoor gezamenlijk klimaatactief te zijn, is door de raad omarmd.

Achterstallig onderhoud gepleegd aan bruggen en oeverconstructies vervangen

De inhaalslag achterstallig onderhoud in Leeuwarden zuid is voortgezet, diverse bruggen zijn opgeknapt of zelfs vervangen. Verder is in 2018 aan het gehele areaal van bruggen qua onderhoud gewerkt, zoals het vervangen van dekken, leuningen en voegovergangen en het uitvoeren van schilderwerk. Ook zijn er walkeringen vervangen bij o.a. een deel van de damwand van de Bonkevaart bij de Vrijheidswijk, damwand ter plaatse van de Nieuwe Hoek te Wergea en de damwand langs de Swettehaven.

Lichtmasten verwijderd en vervangen

Grootschalige vervanging (van armaturen en/of lichtmasten) heeft in 2018 plaatsgevonden in de wijken Sonnenborgh, Bloemenbuurt, Goutum-Noord, Grou (verschillende gebieden, o.a. Halbertsmaplein), Jirnsum, Wergea en Warten. In de wijk Zuiderburen zijn lichtmasten verwijderd en bij de jaarlijkse vervangingsronde zijn conventionele lampen vervangen door LED-lampen met langere levensduur en lager energieverbruik.

Maaibeheer ter verhoging van de biodiversiteit

Het maaibeheer is in 2018 verder ingezet op verhoging van de biodiversiteit, gerelateerd aan de beschikbare middelen hiervoor.

Slechte bomen vervangen

In 2018 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van slechte bomen. Er is gestart met de voorbereiding op het Vrijheidsplein en Grove Stins en de realisatie van mobiel groen. Grote bospercelen in Leeuwarden stierven af door aantasting met essentaksterfte en zijn gedeeltelijk gekapt. Er is een begin gemaakt met de herplant van de bospercelen. Hiervoor wordt een gemengd loofbos aangeplant. Dit is minder vatbaar voor ziekten en plagen en biedt een hogere biodiversiteit.
In 2018 is voor het eerst de eikenprocessierups aangetroffen in Leeuwarden, hier is een bestrijdingsactie opgezet.

Start ombouw groen Camminghaburen-Noord

Er is gestart met de grootschalige aanpak van de herinrichting groen in Camminghaburen-Noord. Deze ombouw van groen richt zich vooral op verouderd groen, waarbij een beter aanzicht én goedkoper beheer wordt nagestreefd.

Extra geld voor bestrijding reuzenberenklauw

Voor de bestrijding van de reuzenberenklauw zijn in 2018 (en 2019) extra middelen beschikbaar. In 2018 is een inventarisatie gedaan om de Japanse duizendknoop en de berenklauw in kaart te brengen. Er is begonnen met de bestrijding van de reuzenberenklauw, o.a. met diverse proeven.

Renovatie Skatepark

Bij de speelvoorzieningen is in 2018 de renovatie van het Skatepark aan de Van Loonstraat het grootste project geweest. Dat is in goed overleg met de gebruikers en omgeving tot stand gekomen.

Meer weten? Lees de toelichting op Onderhoud kapitaalgoederen.

Cijfers en grafieken

Te onderhouden areaal in 2018 (x € 1.000)

Begroting 2018 na wijzigingJaarrekening 2018Resultaat 2018
Onderhoud wegen 8.3098.24663
Onderhoud van ca. 762 ha verharding
Riolering10.949 11.132 -183
Onderhoud van ca.  734 km riool
Onderhoud van ca. 17.050 inspectieputten
Schoonmaken van ca. 56.600 straatkolken
Kunstwerken3.3243.31212
39 beweegbare bruggen 
675 civiele kunstwerken (vaste bruggen, tunnels, viaducten en steigers)
Water2.2112.2047
ca. 14 km walmuren
ca. 38 km zware walbeschoeiing
ca. 59 km lichte walbeschoeiing
ca. 1.790 ha wateroppervlak (meren, kanalen en vaarten)
ca. 495 km (berm)sloot
Groen10.76910.828-59 
Groene Ster (ca. 400 ha), Froskepôlle (ca. 13 ha), Leeuwarder Bos (ca. 110 ha), Hempenser Bos (110 ha), diverse locaties bos (ca. 5 ha)
Gras ca. 500 ha 
Gazons ca. 262 ha 
Beplanting ca. 175 ha 
Bomen ca. 61.000
Reiniging verhardingen1.9742.056-82
Schoonhouden wegen en pleinen
incl. onkruidbestrijding op verharding
Zwerfvuilbestrijding121128-7
Zwerfvuilbestrijding 
Totaal37.65637.906-249