Verbonden partijen

Met verschillende partijen onderhoudt de gemeente bestuurlijke of financiële banden. Dit brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt verscherpt toezicht op verbonden partijen met een hoog risicoprofiel.

Samenwerking De Harmonie en Neushoorn

Nu de economie is aangetrokken moet het voor De Harmonie mogelijk zijn om de exploitatie rond te krijgen zonder incidentele extra subsidie van € 300.000. In 2019 ontvangen De Harmonie en Neushoorn nog een subsidie van € 300.000 voor de uitvoering van een gezamenlijke agenda op het gebied van programmering, marketing en bedrijfsvoering. Na een evaluatie in 2019 wordt bepaald of financiering vanaf 2020 nodig is.

Nieuwe vorm en inhoud voor Caparis

In 2018 heeft het college ervoor gekozen geen eigen Leeuwarder participatiebedrijf op te richten. Caparis krijgt de ruimte om zich te onderscheiden met nieuw aanbod, naast de bestaande Sociale werkvoorziening. Er is een proces ingezet tot het creëren van een nieuwe dienstverlenende organisatie die in 2020 van start moet gaan. In 2019 wordt de vorm van eigenaarschap, bestuur en omvang, en aard van de dienstverlening nader uitgewerkt.

WTC Beheer BV geen verbonden partij meer

In verband met de ontwikkelingen in het WTC-gebied en de afspraken en besluitvorming daarover, zijn de vorderingen op WTC Beheer BV begin 2019 gecedeerd. Hiermee is WTC geen verbonden partij meer.

Bijzonderheden gemeenschappelijke regeling FUMO

In 2018 is er vooral gewerkt aan meer financiële stabiliteit bij De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO): de normen zijn bijgesteld waardoor capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden, er heeft versterking van de bedrijfsvoering plaatsgevonden en er is begonnen met het opbouwen van het weerstandsvermogen.
De FUMO is bezig met de implementatie van het besluit Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Afgesproken is dat deelnemers de in het besluit genoemde taken uiterlijk per 1 januari 2020 bij de FUMO onderbrengen. Leeuwarden draagt in 2019 eerst de wettelijke bodemtaken over.

Meer weten? Lees de toelichting op Verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden.