Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente voert twee keer per jaar een risico-inventarisatie uit en neemt maatregelen om die risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

De geïnventariseerde risico’s worden afgezet tegen de beschikbare reserves (weerstandscapaciteit). Berekend is dat de gemeente met de reserves beschikbaar per 31-12-2018 voldoende in staat is om eventuele financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Gevolgen van een eventuele vertraging in de uitvoering van het Koersdocument Sociaal Domein en de mogelijke beschikbaarbaarheid van extra Rijksmiddelen voor de Jeugdzorg, worden verwerkt in de begroting 2020-2023. Daar kon op het moment van opstellen van de jaarrekening geen inschatting van gemaakt worden.

Meer weten? Lees de toelichting op Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Cijfers en grafieken

Risicopositie en weerstandscapaciteit (x € 1 miljoen)

Risico'sReserves
Algemene risico’s 3,0 Algemene reserve 10,5
Risico’s grondexploitaties Zuidlanden 10,84 Resultaat en resultaatvoorziening Zuidlanden 17,82
Risico’s overige grondexploitaties 1,4 Reserve Grondbeleid 4,25

Financiële kengetallen (%)

realisatie 31-12-2017begroting 31-12-2018realisatie 31-12-2018
1. Netto schuldquote 88,0 90,2 83,8
2. Solvabiliteit 6,2 6,0 9,0
3. Grondexploitatie 26,5 26,8 25,4
4. Structurele exploitatieruimte 1,9 0,18 -0,20
5. Belastingcapaciteit 90,6 88,1 88,1