Bestuur en middelen

x 1.000

Betrokken portefeuillehouder(s): burgemeester F.J.M. Crone, dhr. S. Feitsma en dhr. R.F. Douwstra

Strategisch algemeen doel

Het bestuur en beleid van Leeuwarden komt democratisch tot stand. Het is transparant, effectief en kenmerkt zich door overtuigend optreden en enthousiaste samenwerking.

Successen

  1. Actieve bestuurlijke inbreng binnen VNG en G40 heeft geleid tot in het instellen van een Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein, waar ook Leeuwarden middelen uit heeft ontvangen.
  2. Samen met de provincies Groningen en Drenthe heeft Leeuwarden de regiodeal Verduurzaming landbouw gesloten. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld door het Rijk.

Verbeterpunten

  1. Na de Provinciale Staten verkiezing focus aanbrengen in de regionale agenda’s om tot een sterke noordelijke lobby te komen.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
BestuurBegroting4,2 miljoen
4%
BestuurBegroting9,5 duizend
0%
BestuurRekening4,4 miljoen
4%
BestuurRekening4,6 duizend
0%
Algemene baten en lastenBegroting44,0 miljoen
47%
Algemene baten en lastenBegroting44,2 miljoen
11%
Algemene baten en lastenRekening50,6 miljoen
51%
Algemene baten en lastenRekening49,7 miljoen
12%
Algemene dekkingsmiddelenBegroting2,5 miljoen
2%
Algemene dekkingsmiddelenBegroting342,5 miljoen
87%
Algemene dekkingsmiddelenRekening5,0 miljoen
5%
Algemene dekkingsmiddelenRekening361,7 miljoen
87%
OverheadBegroting42,1 miljoen
45%
OverheadBegroting3,2 miljoen
0%
OverheadRekening38,1 miljoen
38%
OverheadRekening-52 duizend
0%
Onvoorziene uitgavenBegroting0
0%
Onvoorziene uitgavenBegroting0
0%
Onvoorziene uitgavenRekening0
0%
Onvoorziene uitgavenRekening0
0%
VennootschapsbelastingBegroting50 duizend
0%
VennootschapsbelastingBegroting0
0%
VennootschapsbelastingRekening0
0%
VennootschapsbelastingRekening0
0%
Begroting92,8 miljoen
Begroting389,9 miljoen
Rekening98,1 miljoen
Rekening411,4 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Bestuur4.208.4349.5004.198.9344.389.7234.6184.385.106-181.289-4.882-186.172
Algemene baten en lasten43.964.88844.201.522-236.63450.632.52549.707.635924.890-6.667.6375.506.113-1.161.524
Algemene dekkingsmiddelen2.450.160342.471.906-340.021.7465.017.559361.728.318-356.710.759-2.567.39919.256.41216.689.013
Overhead42.136.0213.196.13638.939.88538.096.525-52.53238.149.0584.039.496-3.248.668790.827
Onvoorziene uitgaven000000000
Vennootschapsbelasting50.000050.00000050.000050.000
Bestuur en middelen92.809.503389.879.064-297.069.56198.136.331411.388.038-313.251.707-5.326.82821.508.97416.182.146

Eindconclusie

Door herindeling en raadsverkiezing vormde 2018 bestuurlijk en beleidsmatig een overgangsjaar. Raad en college veranderden van samenstelling. Er werden nieuwe ambities geformuleerd voor 2018 t/m 2021. En er werd gewerkt aan goede onderlinge verhoudingen tussen raad en college.

Na jaren van voorbereiding overtrof LF2018 alle verwachtingen. Er was veel ruimte voor initiatieven ‘van onderaf’. Dit bracht de gewenste dynamiek in de samenleving teweeg. Vooralsnog blijft het zoeken naar het op een goede manier betrekken van inwoners bij politieke besluitvorming.

Bestuurlijke samenwerking speelt een belangrijke rol in het behalen van doelstellingen voor Leeuwarden. De samenwerking met de provincie (LF2018) en Friese gemeenten (sociaal domein Fryslân) intensiveerde. Ook regionaal (regiodeal ‘Voedsel’), nationaal (op het gebied van veiligheid en sociaal domein) en internationaal (op het gebied van toerisme) waren bestuurders actief met positief resultaat. Onderzocht wordt welke samenwerkingsverbanden het meeste aansluiten bij de nieuwe ambities. En waar nodig wordt de bestuurlijke samenwerking komende periode versterkt.

Leeuwarden bleef financieel gezond door flink te bezuinigen. Over de periode 2011 t/m 2018 is in totaal een bezuiniging van € 29 miljoen gerealiseerd. Om de tekorten in het sociaal domein tot nul terug te brengen wordt er ook de komende jaren bezuinigd.

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2017Meting 2018
1.FormatieFte per 1.000 inwonersEigen gegevens12 fte (108.667 inw.)11,5 fte(122.415 inw.)
2.BezettingFte per 1.000 inwonersEigen gegevens13,15 fte (108.667 inw.)11,5 fte (122.415 inw.)
3.ApparaatskostenKosten per inwonerEigen begroting878829
4.Externe inhuurKosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externenEigen begroting23,4%18,7
5.Overhead% van totale lastenEigen begroting6,4%6,9
6.Gemiddelde WOZ waardeDuizend euroCBS141143

Toelichting indicatoren:

  • Formatie: de toegestane formatie in fte op peildatum 1 januari. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36- urige werkweek.
  • Bezetting: het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers.
  • Apparaatskosten: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
  • Externe inhuur: uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden.
  • Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Toelichting gemiddelde WOZ waarde en vergelijking daarvan met anderen gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.