Fysiek

x 1.000

Betrokken portefeuillehouder(s): dhr. H. de Haan, dhr. H. van Gelder, dhr. S. Feitsma en dhr. R.F. Douwstra.

Strategisch algemeen doel

Een krachtig en aantrekkelijk Leeuwarden en een klimaat dat stad, regio én mensen in beweging brengt.

Successen

 1. LF2018 – uitvoering Culturele hoofdstad is voorspoedig verlopen en heeft vele bezoekers naar Leeuwarden getrokken.
 2. Er zijn veel extra (inter)nationale publieks- en zakelijke events in 2018 mogelijk gemaakt met een positieve profilering van Leeuwarden en Fryslân.
 3. Dankzij de proactieve en integrale aanpak voor toezicht en handhaving zijn de talrijke evenementen in LF2018 voorspoedig verlopen.
 4. Er is gestart met de realisatie RUG Campus Fryslân en Energie Campus.
 5. De verkeersveiligheid bij bedrijventerrein De Hemrik (Planetenlaan-Saturnusweg) is verbeterd door de aanleg van een rotonde.

Verbeterpunten

 1. Bij de voorbereiding van (infrastructurele) projecten nog vroegtijdiger inzetten op participatie van belanghebbenden. Dat levert meer draagvlak op voor de plannen en betaalt zich uiteindelijk (maatschappelijk) terug.
 2. Economische marketing meer eenduidig en herkenbaar inzetten met meer focus. Dit geldt o.a. voor proposities, berichten op social media en nieuwsbrieven.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
Economie en toerismeBegroting51,9 miljoen
40%
Economie en toerismeBegroting39,9 miljoen
47%
Economie en toerismeRekening45,2 miljoen
37%
Economie en toerismeRekening33,4 miljoen
43%
Wonen en milieuBegroting25,5 miljoen
19%
Wonen en milieuBegroting22,2 miljoen
26%
Wonen en milieuRekening23,6 miljoen
19%
Wonen en milieuRekening21,2 miljoen
27%
Infrastructuur en mobiliteitBegroting9,2 miljoen
7%
Infrastructuur en mobiliteitBegroting5,5 miljoen
6%
Infrastructuur en mobiliteitRekening9,4 miljoen
7%
Infrastructuur en mobiliteitRekening5,8 miljoen
7%
Ruimtelijke ordeningBegroting1,7 miljoen
1%
Ruimtelijke ordeningBegroting123,0 duizend
0%
Ruimtelijke ordeningRekening1,3 miljoen
1%
Ruimtelijke ordeningRekening113,3 duizend
0%
Beheer leefomgevingBegroting41,1 miljoen
31%
Beheer leefomgevingBegroting16,9 miljoen
19%
Beheer leefomgevingRekening40,6 miljoen
33%
Beheer leefomgevingRekening16,1 miljoen
21%
Begroting129,4 miljoen
Begroting84,6 miljoen
Rekening120,2 miljoen
Rekening76,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Economie en toerisme51.904.86139.878.19012.026.67145.242.30533.390.96311.851.3436.662.556-6.487.227175.328
Wonen en milieu25.493.96122.201.9553.292.00623.562.25621.204.6492.357.6071.931.705-997.306934.399
Infrastructuur en mobiliteit9.163.3185.526.6453.636.6739.447.4045.821.8593.625.545-284.086295.21411.128
Ruimtelijke ordening1.650.020123.0361.526.9841.346.514113.2901.233.224303.506-9.746293.760
Beheer leefomgeving41.141.23216.918.29324.222.93940.633.99916.138.34124.495.657507.233-779.952-272.718
Fysiek129.353.39284.648.11944.705.273120.232.47876.669.10243.563.3769.120.914-7.979.0171.141.897

Eindconclusie

Het voordelig resultaat binnen het Fysiek domein bedraagt € 1.142.000. Het betreft diverse kleine voor- en nadelen (ad € 297.000) en enkele grote, waarvan de grootste zijn:

 • Programma Wonen en Milieu
  • Omgevingsvergunning (WABO): voordeel van € 481.000 door per saldo hogere legesopbrengsten.
  • Handhaving omgevingsrecht: voordeel van € 175.000 door vooral niet ingevulde vacatureruimte en lagere advieskosten.
 • Programma Ruimtelijke ordening
  • Binnen het product bestemmingsplannen is in 2018 een voordeel ontstaan van € 268.000. Dit wordt veroorzaakt door een vrijval van het project digitalisering bestemmingsplannen. Hierin was budget opgenomen voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ welke nu een plek krijgt in het nieuwe project Implementatie Omgevingswet.
 • Programma Beheer leefomgeving
  • Reiniging verhardingen: nadeel van € 79.000 hoofdzakelijk als gevolg van extra uitgaven aan gladheidsbestrijding.

Met de uitvoering van het programma Economie en Toerisme is het verwachte resultaat bereikt, alsmede extra profilering van Leeuwarden en het stimuleren van toerisme in relatie tot de doelstellingen van LF2018.

De Energie-agenda is doorontwikkeld tot een volwaardig integraal programma Volhoudbaar.

De bruto-productie van nieuwe woningen bedraagt 828 woningen en ligt fors boven het begrote aantal van 700. Er zijn 266 woningen aan de voorraad onttrokken, vooral door herstructurering. Hiermee komt de netto productie uit op 562 woningen.

Het afvalscheidingspercentage is met 4% gestegen en komt uit op 70%. Het deel dat overblijft (30%) wordt op dit moment verbrand als restafval. Het streven is om deze hoeveelheid terug te brengen naar 100 kg en uiteindelijk naar nul, zodat we alleen grondstoffen overhouden. In 2019 wordt de grondstoffenbeleidsvisie over ons huishoudelijk afval aangeboden aan de raad en volgt het uitvoeringsplan.

Ondanks een scherpe prioritering in het toezicht op evenementen en het gebruik van een monitorings- en signaleringssysteem, hebben evenementen meer capaciteit gekost dan aanvankelijk begroot. In het bijzonder als gevolg van juridische procedures en afhandeling van overlast meldingen.

De diverse werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur waren voor het jaar 2018 afgerond. De infrastructuur was daarmee tijdig op orde, voordat de diverse evenementen in het kader van Culturele hoofdstad van start gingen. In 2018 zijn relatief weinig uitvoeringsprojecten gepland om de diverse activiteiten in het kader van de Culturele hoofdstad niet te hinderen. Mede door deze planning is de doorstroming en veiligheid tijdens de evenementen goed verlopen.

Door de aanleg van een rotonde op bedrijventerrein De Hemrik is naast een verbetering van de verkeersveiligheid, ook een goed verdeel(middel)ontsluitingspunt in het hart van de bedrijventerrein-herinrichting ontstaan, waardoor de oriëntatie op het bedrijventerrein is verbeterd.

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2017Meting 2018
1.Functiemenging%LISA54,4%54,7%
2.Vestigingen (van bedrijven)Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaarLISA128,4133,9
3.Omvang huishoudelijk restafval (bruto)Kg/inwonerCBS212niet bekend
Omvang huishoudelijk restafval (netto, na nascheiding)Kg/inwonerGemeente176 (2016)niet bekend
4.Hernieuwbare elektriciteit%RWS10,6%niet bekend
5.Nieuw gebouwde woningenAantal per 1.000 woningenBasisregistratie adressen en gebouwen7 (2016)niet bekend
6.Demografische druk%CBS64,4%65,4%
7.Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudenIn Euro’sCOELO550543
8.Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudenIn Euro’sCOELO662658

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.