Ruimtelijke ordening

x 1.000

Bereikt en gedaan

 1. Gebiedsvisie Oostelijk deel van de stad
  • Ontwikkelschets gemaakt voor gebied rond de Amelandsstraat e.o.
  • Wijziging visie Speelmanskwartier voorbereid
 2. Nieuw bestemmingsplan Energiecampus Leeuwarden, werkzaamheden gestart
 3. Ontwikkelingen in De Zuidlanden
  • Techum en Goutum-Súd grotendeels gereed
  • Woningbouw in Wiarda voorbereid
  • Verkoop gestart van woningen en kavels in De Klamp
  • Stedenbouwkundige plannen De Hem en Unia voorbereid
  • Masterplan en stedenbouwkundig plan Middelsee vastgesteld
 4. Positie Grou als watersportdorp versterken
  • Halbertsma’s plein gereed
  • Eerste woningen aan de Minne Finne en Volmawei in aanbouw
 5. Voorbereiden invoering Omgevingswet
  • Deelgenomen aan Friese aanpak Omgevingsvisie
  • Bewoners betrokken in voorbereiding Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid
  • Kosten invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet goed in te schatten
 6. Herijken welstand/ruimtelijke kwaliteit
  • Eerste fase herijkingsproces ruimtelijke kwaliteit afgerond
 7. WTC/Cambuur
  • Stedenbouwkundig plan, visie profilering en MER-aanmeldnotitie voorbereid
 8. RO-beleidstaken
  • 3 bestemmingsplannen vastgesteld
  • 3 wijzigingsplannen vastgesteld
  • 10 omgevingsvergunningen verleend

Meer weten? Lees de toelichting op Ruimtelijke ordening.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Ruimtelijke ordeningBegroting1,1 miljoen
64%
Ruimtelijke ordeningBegroting72,1 duizend
58%
Ruimtelijke ordeningRekening744,9 duizend
55%
Ruimtelijke ordeningRekening69,2 duizend
61%
GeometriebeheerBegroting588,5 duizend
35%
GeometriebeheerBegroting50,9 duizend
41%
GeometriebeheerRekening601,6 duizend
44%
GeometriebeheerRekening44,1 duizend
38%
Begroting1,7 miljoen
Begroting123,0 duizend
Rekening1,3 miljoen
Rekening113,3 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Ruimtelijke ordening1.061.49672.136989.360744.93069.207675.724316.566-2.929313.636
Geometriebeheer588.52450.900537.624601.58444.084557.500-13.060-6.816-19.876
Ruimtelijke ordening1.650.020123.0361.526.9841.346.514113.2901.233.224303.506-9.746293.760

Grote meevaller

Ruimtelijke ordening (voordeel € 314.000)

Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een vrijval ad € 268.000 binnen het project digitalisering bestemmingsplannen. Hierin was budget opgenomen voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ welke nu een plek krijgt in het nieuwe project implementatie Omgevingswet.

Cijfers en grafieken

Overzicht vastgestelde bestemmings- en wijzigingsplannen in 2018

Vaststellingsdatum
Bestemmingsplan Leeuwarden – Gedeeltelijke omlegging gasleiding31-01-2018
Wijzigingsplan Leeuwarden – De Stove en de Hove (realisatie 10 woningen tussen Techum en De Klamp)05-06-2018
Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Gronden vm. Rijksweg 3112-06-2018
Bestemmingsplan Leeuwarden – Nijlân18-07-2018
Wijzigingsplan Stiens – Harnsterdyk 7 (uitbreiding agrarisch bedrijf)02-10-2018
Bestemmingsplan Leeuwarden – Tussen Van Harinxmakanaal, Wâldwei en Drachtsterweg09-10-2018

Overzicht verleende omgevingsvergunningen in 2018

Datum vergunningverlening
Functiewijziging Wergeasterdyk 45 Leeuwarden naar wonen16-04-2018
Bouw kapschuur, paardenstalling en bijbehorende voorzieningen Bearsterdyk 19 Bears26-04-2018
Bouw 4 vrijstaande woningen Volmawei Grou14-05-2018
Bouw appartementengebouw Volmawei Grou14-05-2018
74 appartementen VondelParck (voormalige LPF-terrein aan de Tesselschadestraat)18-06-2018
Realisatie manege en woning Boksumerdyk Leeuwarden (Middelsee)16-08-2018
Bouw appartementengebouw en supermarkt LPF-locatie Leeuwarden25-10-2018
Bouw maximaal 15 woningen Minne Finne Grou25-10-2018
25 grondgebonden woningen De Waring Grou (locatie verzorgingshuis Nij Friesmahiem)05-11-2018
Bouw bedrijf met bedrijfswoning Garde Jagerswei Grou07-11-2018