Sociaal

x 1.000

Betrokken portefeuillehouders: dhr. R.F. Douwstra, dhr. S. Feitsma, dhr. H. van Gelder en mw. H. Tjeerdema

Strategisch algemeen doel

Iedereen doet naar vermogen mee. Bewoners, jong en oud. Gemeente. Ondernemers. Maatschappelijke organisaties. Mensen die maatschappelijk actief zijn, hebben meer binding met de samenleving en hebben bovendien minder zorgvoorzieningen nodig.

Successen

  1. Werkwijze Inclusieve stad.
  2. Daling aantal bijstandsgerechtigden naar 6.000.
  3. Minder gebruik dagbesteding.

Verbeterpunten

  1. Verlagen van de armoede en schulden.
  2. Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt voor statushouders.
  3. Afschalen in de jeugdzorg en beschermd wonen.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
Sociale basisBegroting55,0 miljoen
16%
Sociale basisBegroting7,6 miljoen
7%
Sociale basisRekening54,3 miljoen
15%
Sociale basisRekening7,8 miljoen
7%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuningBegroting150,6 miljoen
44%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuningBegroting5,7 miljoen
5%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuningRekening156,6 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuningRekening10,5 miljoen
10%
Werk en inkomenBegroting133,2 miljoen
39%
Werk en inkomenBegroting83,5 miljoen
86%
Werk en inkomenRekening136,3 miljoen
39%
Werk en inkomenRekening86,4 miljoen
82%
Begroting338,8 miljoen
Begroting96,8 miljoen
Rekening347,2 miljoen
Rekening104,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Sociale basis54.984.8057.557.47947.427.32654.349.4147.796.10646.553.309635.391238.627874.017
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning150.579.8125.730.164144.849.648156.627.90210.522.680146.105.222-6.048.0904.792.516-1.255.574
Werk en inkomen133.201.99483.503.12649.698.868136.255.48586.390.61549.864.870-3.053.4912.887.489-166.002
Sociaal338.766.61196.790.769241.975.842347.232.801104.709.400242.523.401-8.466.1907.918.631-547.559

Eindconclusie

2018 stond in het teken van Koersdocument Sociaal domein en de nadere uitwerking daarvan met als doel de tekorten voor de lange termijn terug te dringen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Bij de jeugdzorg heeft de inzet van de praktijkondersteuner effect en in de Wmo zien we minder gebruik van dagbesteding en werpt de werkwijze inclusieve stad haar vruchten af. Maar we zijn er nog lang niet. Het pakket aan maatregelen uit het Koersdocument moet het gebruik van de voorzieningen in de jeugdzorg en Wmo de komende jaren doen afnemen om binnen de financiële kaders uit te komen.

Met een specifieke en gerichte aanpak is de daling van het aantal cliënten met een bijstandsuitkering ingezet. Dit moet in 2022 leiden tot het afgesproken niveau.

Zorgen zijn er om de armoedeproblematiek. De maatregelen hebben effect maar de doelgroep zien we graag kleiner. Minder schulden en armoede heeft direct gevolgen voor het gebruik van overige voorzieningen. De afstand tot de arbeidsmarkt voor statushouders is een zorg. Met een dedicated team in 2019 willen we die afstand verkleinen.

In 2018 is een stevig stap gezet in een solide basis van voorzieningen die toekomstbestendig is en financieel houdbaar.
Er is met succes een lobby gevoerd bij het Rijk voor een bijdrage in de tekorten in de jeugd en de Wmo. Dit heeft geleid tot een bijdrage van € 20,9 miljoen.

Voor de conclusies ten aanzien van het financieel resultaat wordt verwezen naar het thema Transformatie Sociaal domein.

 

 

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2017Meting 2018
1.Absoluut verzuimAantal per 1.000 inwoners 5-18 jr.DUO1,7niet beschikbaar
2.Relatief verzuimAantal per 1.000 inwoners 5-18 jr.DUO24,9niet beschikbaar
3.Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)% deelnemers aan het VO en MBO onderwijsDUO1,9%niet beschikbaar
4.Niet-sporters%Gezondheids-enquête CBS, RIVM49%niet beschikbaar
5.BanenAantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaarLISA764,4899,5
6.Kinderen in uitkeringsgezin% kinderen tot 18 jaarVerwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel10,5% (2015)niet beschikbaar
7.Netto arbeidsparticipatie% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolkingCBS63,3%63,5%
8.Werkloze jongeren% 16 t/m 22 jarigenVerwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel2,9%(2015)niet beschikbaar
9.Personen met een bijstandsuitkeringAantal per 1.000 inwonersCBS75,4(2e helft)73,8(1e helft)
10.Lopende re-integratievoorzieningenAantal per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaarCBS18,5(2e helft)20,5(1e helft)
11.Jongeren met jeugdhulp% van alle jongeren tot 18 jaarCBS15,8%(2e helft)13,3%(2e helft)
12.Jongeren met jeugdbescherming% van alle jongeren tot 18 jaarCBS1,9%(2e helft)1,9%(2e helft)
13.Cliënten met een maatwerkarrangement WmoAantal per 1.000 inwonersCBSniet beschikbaar92(2e helft)

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.