Veilig

x 1.000

Verantwoordelijke portefeuillehouder: burgemeester Ferd J.M. Crone

Strategisch algemeen doel

In Leeuwarden weet en voelt iedereen zich veilig. Criminaliteit, overlast, (georganiseerde) misdaad en andere veiligheidsrisico’s worden preventief en repressief aangepakt. De openbare orde en veiligheid wordt gehandhaafd en op naleving van vigerende regelgeving wordt adequaat toezicht gehouden.

Successen

  1. Het aantal geweldsincidenten is afgenomen mede dankzij een volhardende inzet van toezicht en handhaving en intensieve samenwerking tussen gemeente en politie.
  2. De drugshandel is afgenomen. Op dit terrein gaat bestuurlijke en strafrechtelijke samenwerking hand-in-hand. De overheid treedt hierin doortastend op.
  3. De nieuwe veiligheidsthema’s ondermijning en cybercrime zijn van het stadium ‘ontwikkeling’ getransformeerd tot een integrale en vernieuwende aanpak.

Verbeterpunten

  1. De overlast van personen met verward gedrag is gestegen. Wij continueren onze gezamenlijke inzet (sociaal- en veiligheidsdomein) op dit thema. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat doelmatige GGZ zorg een voorwaarde is voor het slagen van de aanpak.
  2. De jeugdoverlast is gestegen. We zien de ontwikkeling van een nieuwe jonge groep met hardnekkige problematiek die zich bij evenementen en in de parken vervelend manifesteert. De Taskforce jeugdoverlast zit hier bovenop.
  3. Hoewel de drugshandel is gedaald, is juist de overlast op gebied van drugs en drank gestegen. Dit zien we in de binnenstad en wijken, waarbij de drugsoverlast vooral te maken heeft met de aanloop naar hennep- en gebruikerspanden. De drankoverlast heeft alles te maken met het uitgaan. We constateren veel misstanden, registreren de incidenten en bij voldoende dossier worden panden gesloten.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
VeiligheidBegroting11,9 miljoen
100%
VeiligheidBegroting1,5 miljoen
100%
VeiligheidRekening10,6 miljoen
100%
VeiligheidRekening371,0 duizend
100%
Begroting11,9 miljoen
Begroting1,5 miljoen
Rekening10,6 miljoen
Rekening371,0 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Veiligheid11.866.9771.478.53110.388.44610.636.518370.95210.265.5661.230.459-1.107.579122.880
Veiligheid11.866.9771.478.53110.388.44610.636.518370.95210.265.5661.230.459-1.107.579122.880

Eindconclusie

Leeuwarden blijft stabiel op hetzelfde veiligheidsniveau zitten.
We zien fluctuaties op incidentniveau en op wijkniveau. Het aantal misdrijven Jeugdoverlast, de overlast van personen met verward gedrag, burengerucht en drugs- en drankoverlast zijn gestegen.
Overlast van zwervers/dak- en thuislozen is daarentegen fors gedaald, de drugshandel, bedreigingen en het aantal zedendelicten is eveneens gedaald. Het aantal woninginbraken is stabiel gebleven.

Er is in het evenementenjaar LF2018 extra capaciteit vrijgemaakt om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen, wat in de praktijk ook is gebleken. Deze inzet werd mogelijk door aan een aantal andere onderwerpen in 2018 wat minder aandacht te geven. Deze worden in 2019 weer opgepakt.

De stijgende trend dat voordoende incidenten veelal complexe casuïstiek betreft, waarbij de aanpak veel ambtelijke inzet vergt, blijft voortduren. Dit geldt ook voor het stijgende aantal bestuursrechtelijke maatregelen zoals woningsluitingen op basis van de Opiumwet (13B). De groei in bevoegdheden van de burgemeester in het veiligheidsdomein heeft wat dat betreft ook gevolgen voor de ambtelijke capaciteit in dat domein.

De nieuwe thema’s ondermijning en cybercrime/cybersafety hebben we goed doorontwikkeld met als resultaat dat er voor onze cyberaanpak een kleine ton aan subsidie is verkregen van het ministerie van Justitie en veiligheid. Leeuwarden manifesteert zich hierin landelijk als één van de koplopers.
Op gebied van ondermijning is geïnvesteerd in de realisatie van een lokale casustafel waar alle signalen bij elkaar komen. De uitdaging voor de komende periode ligt erin dat we erin slagen snel en goed te kunnen handhaven. Dat vraagt om een combinatie van het voldoende voor handen hebben van kennis, kunde én capaciteit.

Het voordelig resultaat binnen domein Veiligheid bedraagt € 123.000. Dit voordeel is met name
ontstaan, doordat een interne bijdrage voor ondersteuning bij LF2018 niet nodig bleek.

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2017Meting 2018
1.Verwijzingen HaltAantal per 10.000 jongerenBureau Halt104niet bekend
2.WinkeldiefstallenAantal per 1.000 inwonersCBS3,63,9
3.GeweldsmisdrijvenAantal per 10.000 inwonersCBS63,867,4
4.Diefstallen uit woningAantal per 1.000 inwonersCBS4,44,4
5.Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)Aantal per 10.000 inwonersCBS74,280,5
6.MisdrijvenAantal per 10.000 inwonersCBS558,1571,1
7.Jongeren met een delict voor de rechter (verdachten)% jongeren (12 t/m 21 jaar)Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel1,8%(2015)niet bekend
8.Jongeren met jeugdreclassering% van alle jongeren van 12 tot 23 jaarCBS0,4%0,4%

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.