Balans

Balans per 31-12-18 (x € 1.000)

1-1-201831-12-2018
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa9.41712.415
Materiële vaste activa417.285413.772
Financiële vaste activa31.91228.342
Subtotaal vaste activa458.614454.529
Vlottende activa
Voorraden134.964139.831
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar70.76846.949
Liquide middelen60160
Overlopende activa53.74549.201
Subtotaal vlottende activa260.078 236.041
Totaal activa718.692690.570
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 bestaat00
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen50.45862.429
Voorzieningen57.73345.979
Vaste schulden460.888475.202
Subtotaal vaste passiva569.079583.609
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden92.22257.491
Overlopende passiva57.39249.470
Subtotaal vlottende passiva149.614106.961
Totaal passiva718.692690.570
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt720.821771.721

Meer weten over de balans en niet in de balans opgenomen verplichtingen? Lees de toelichting op de Balans.