Financieel resultaat

Resultaat op hoofdlijnen

De rekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 16,9 miljoen ten opzichte van de actuele begroting 2018. Dit enorme voordeel is voornamelijk te danken aan een niet voorziene eenmalige Rijksbijdrage van € 20,9 miljoen uit het Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein. Grote tegenvallers zaten op het terrein van Jeugdzorg. Ook blijven binnen de bijzondere bijstand de uitgaven aan noodzakelijk beschermingsbewind tegenvallen.

Resultaat op hoofdlijnen (x € 1.000)

Rekening 2018
Sociaal
1. Sociale basis
Onderwijs 425
Sociale integratie achterstand groepen 236
2. Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
 Zorg voor de Jeugd -2.856
Maatschappelijke ondersteuning1.600
3. Werk en inkomen
Arbeidsmarkt en sociale integratie 598
Inkomensvoorziening371
Armoedebestrijding -1.141
Fysiek
4. Economie en toerisme
Vastgoedbeheer 0
5. Wonen en milieu 
Omgevingsvergunning (Wabo) 481
6. Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening 314
Veiligheid
Integraal veiligheidsbeleid -910
Rampenbestrijding 1.071
Bestuur en middelen
7. Bestuur
Gemeenteraad 283
College van B&W -469
8. Algemene baten en lasten
Algemene baten en lasten -1.190
9. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene belastingen 217
Gemeentefonds 17.730
Financiering -1.266
Overhead
Diverse beleidsproducten791
Diverse mee- en tegenvallers programma’s
Overige beleidsproducten615
Totaal16.899

Meer weten? Lees de toelichting op de mee- en tegenvallers.

Resultaat vóór en na mutaties reserves

In de begroting 2018 na wijziging stond het saldo met een storting in de Algemene Reserve van € 11,7 miljoen op 0. In deze jaarstukken valt het uiteindelijke resultaat € 16,9 miljoen hoger uit dan de begroting na wijziging. Daardoor kan er daadwerkelijk € 28,6 miljoen gestort worden in de Algemene Reserve.

Baten en lasten vóór mutaties reserves (x €1.000)

Begroting 2018 primitiefBegroting 2018 na wijzigingRekening 2018Resultaat 2018
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoSaldo
Sociaal
Sociale basis59.0136.324-52.68954.6856.507-48.17753.876 6.990-46.8871.291
Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning140.2185.385-134.833150.5805.730144.850156.62810.523-146.105-1.256
Werk en inkomen132.77883.016-49.761133.20283.503-49.699135.86186.391-49.470229
Fysiek
Economie en toerisme49.95743.544-6.41349.36936.077-13.29240.35128.924-11.4281.864
Wonen en milieu22.00419.353-2.65125.25120.053-5.19822.19419.665-2.5292.669
Infrastructuur en mobiliteit8.7295.426-3.3039.1635.387-3.7769.4475.321-4.126-350
Ruimtelijke ordening1.67666-1.6101.650123-1.5271.347113-1.233294
Beheer leefomgeving42.69316.492-26.20141.14116.918-24.22340.63416.138-24.496-273
Veiligheid
Veiligheid10.58391-10.49211.8671.479-10.38812.2521.986-10.266123
Bestuur en Middelen
Bestuur4.14910-4.1404.20810-4.1994.3905-4.385-186
Algemene baten en lasten18.02013.351-4.66919.20311.072-8.13221.20314.258-9.312-1.180
Algemene dekkingsmiddelen2.354331.804329.4502.150342.172340.0221.602361.728360.12720.105
Overhead40.7372.010-38.72742.1363.196-38.94037.256-53-37.3081.632
Onvoorziene uitgaven1330-1330000000
Vennootschapsbelasting000500-5000050
Totaal saldo van baten en lasten533.044526.872-6.172544.656532.227-12.429537.791550.37312.58225.011

Baten en lasten na mutaties reserves (x €1.000)

Begroting 2018 primitiefBegroting 2018 na wijzigingRekening 2018Resultaat 2018
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoSaldo
A. Totaal saldo van baten en lasten 533.044 526.872 -6.172 544.656 532.227 -12.429537.791550.37312.58225.011
B. Totaal mutaties reserves 2.767 17.797 15.030 16.410 40.569 24.16026.71642.76416.048-8.111
Totaal A+B 535.811 544.669 8.858 561.065 572.796 11.731564.507593.13728.63016.899
C. Totaal geraamde versus gerealiseerde resultaat 8.8580 -8.858 11.7310 -11.731 11.7310 -11.7310
Totaal na mutaties reserves 544.669 544.6690 572.796 572.7960576.238593.13716.89916.899