Overhevelingsreserves

In totaal € 5,3 miljoen is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. Het betreft hier geoormerkte budgetten waarvan de daarvoor te ondernemen activiteiten 100% helder zijn en die te herleiden zijn naar eerdere raads- en collegebesluiten. Deze middelen blijven beschikbaar voor besteding in het nieuwe jaar en vallen niet vrij in het rekeningresultaat.

In totaal € 2,8 miljoen wordt gestort in de nieuwe reserve voorwaardelijke budgetoverheveling. Dit zijn geoormerkte budgetten die nog vragen om besluitvorming over de exacte inzet ervan. Ze houden een voorlopige overheveling-status tot ze worden geclaimd middels een formeel besluit. Anders vallen ze aan het eind van het nieuwe jaar alsnog automatisch vrij in het rekeningresultaat.

Meer weten? Lees de toelichting op de overhevelingsreserves.

Voorgenomen stortingen in overhevelingsreserves (x € 1.000)

Rekening 2018
In reserve Budgetoverheveling
Sociaal
1.  Sociale basis   Sociale basis
Statushouders331
Stimulering van sport en beweeginitiatieven80
2. Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
Transformatiefonds SD Jeugd regio1.374
3. Werk en inkomen
Regionaal Werkbedrijf395
Fysiek
4. Wonen en milieu
Decentralisatie-uitkering Bodem475
Energie agenda Volhoudbaar300
Innovatieve aanpak energiebesparing170
Gemeentelijke monumentenlijst150
Implementatie VTH30
5. Infrastructuur en mobiliteit 
Slimme en duurzame mobiliteit0
6. Ruimtelijke ordening
Implementatie Omgevingswet120
Bestuur en middelen
7 Algemene baten en lasten
Verplichtingen lopende projecten ICT841
Middelen herijkingen Koersdocument458
Herindeling310
Impuls sociale investeringen (ISI)136
Datalab Fryslân126
Totaal reserve Budgetoverheveling5.296
In reserve Voorwaardelijke budgetoverheveling
Fysiek
8 Economie en toerisme
Marketing en toerisme500
Economie, profilering en acquisitie490
Voorinvestering strategische locaties80
Bestuur en middelen
9 Algemene baten en lasten
Decentralisatie-uitkeringen decembercirculaire1.543
Ticketrisico Legacy LF2018150
Totaal reserve Voorwaardelijke budgetoverheveling2.763
Totaal8.059