Werkgelegenheidsaanpak

In het Collegeprogramma staan werk en ondernemerschap in de vorm van (al dan niet tijdelijke) banen centraal. Onderwerpen als verbetering van de werking van de arbeidsmarkt, toeleiding naar werk, marktgerichte scholing, werkervaring en nieuwe vormen van werk zijn nevendoelen.

Uitvoering 2018

Binnen het programma Economie en toerisme zijn de bestaande maatregelen vooral gericht op het eigen bedrijfsleven als belangrijkste bron van behoud en groei van werkgelegenheid.
In de gesprekken met ondernemers was en is werkgelegenheid één van de gespreksonderwerpen, naast bijvoorbeeld vestigingsklimaat, cluster- c.q. economische ontwikkeling en innovatie. Indien er mogelijkheden zijn om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij een werkgever, wordt team Werk ingezet.

Integrale aanpak

Wat in diverse gevallen succesvol is geweest in 2018, was het bieden van dienstverlening. Dat leidde tot integrale overeenkomsten met nieuw te vestigen bedrijven. Daarin zijn afspraken gemaakt over grondaankoop, vergunningsprocedures en netwerk verbinden, maar ook over het beschikbaar stellen van vacatures voor werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden. Deze integrale aanpak biedt extra kansen, doordat zowel bij de werkgevers als bij team Werk concrete werkafspraken worden gemaakt inclusief wederzijds commitment. Concrete voorbeelden hiervan zijn Europrovyl, KCS en Loetje; de plaatsing van uitkeringsgerechtigden maakte onderdeel uit van de vestigingsovereenkomst.

Het creëren van banen voor Friezen/Leeuwarders door regionaal samenwerken

In 2018 is ingezet op de arbeidstoeleiding van alle werkzoekenden in Fryslân. De prioriteit ging daarbij naar kwetsbare doelgroepen (banenafspraak, jongeren, psychisch belemmerden en statushouders). In 2018 heeft Fryslân Werkt! de lange termijndoelen, samenwerkingsstructuur en -afspraken vernieuwd met de oplevering van de ‘Strategische Werkagenda’.
In 2018 heeft het kabinet meerdere programma’s (Perspectief op Werk/Breed offensief) opgestart die aantonen dat zij regionale samenwerking belangrijk vindt en bevordert. Werkgevers en sociale partners willen niet meer alleen met individuele gemeenten afspraken maken. Kandidaten zullen gematcht moeten worden op de vacatures in de regio waar vraag is.

Kwalitatieve mismatch doorbreken

‘Vizier op Werk’ is succesvol geïmplementeerd en volledig operationeel. Samen met de gemeentelijke buitendienst wordt aan de Orionweg doorlopend plaats geboden aan 35 deelnemers. Zij volgen hier eerst een basisprogramma, daarna stromen zij door in een vakgericht spoor richting één van de kansrijke branches, als techniek, bouw of KCC. Bij het succesvol doorlopen hiervan is er een baangarantie. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, vooral in zorgberoepen en techniek. Hiermee worden werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden als zij-instromers een steeds interessantere doelgroep voor werkgevers. Vizier op Werk speelt hier zowel actief als proactief op in; huidige kanssectoren en toekomstige kansrijke sectoren/werkgevers worden actief betrokken vanuit het netwerk van zowel team Werk als EZ.

Versterken samenwerkingsklimaat

Wij dragen actief bij om nieuwe samenwerkingsvormen binnen de 3 O’s (overheid, ondernemers en onderwijs) te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Bakery Experience (werknaam). Circa 10 bedrijven, overheid en onderwijs (MBO/HBO) hebben wij in 2018 actief bij elkaar gebracht om innovatie, instroom en opleiding gezamenlijk vorm te geven. Voor de gemeente biedt deze samenwerkingsvorm mogelijkheden zij-instroom te scholen en te bemiddelen in de sector van de bakkerijgrondstoffen en zoetwarenindustrie. En door te kunnen beschikken over voldoende geschoold personeel, kunnen ondernemingen, ook in onze gemeente, blijvend goed ondernemen en mogelijk groeien. Dit is goed voor onze regionale economie.

Versterken ondernemersklimaat

Bestaande, startende, parttime, arbeid belemmerde en beëindigende ondernemers hebben ondersteuning gekregen, onder meer via Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Inqubator en BeStart hebben ook het afgelopen jaar tientallen startende ondernemers kwalitatieve ondersteuning verleend. Inqubator heeft in 2018 bedrijven bijgestaan met in totaal 77 medewerkers. BeStart, waarbij de focus op duurzame ondernemers ligt, heeft in 2018 tien bedrijven begeleid. Gezamenlijk hebben zij een uitgebreid regionaal en internationaal netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Gemeente Leeuwarden wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de aangesloten startups en kijkt nauwkeurig naar mogelijkheden om dienstverlening te bieden als launching customer, financier of verbinder.

BeStart en Inqubator zijn aangesloten bij het Innovatiepact Fryslân (IPF). In nauwe samenwerking met de gemeente Leeuwarden heeft het IPF het afgelopen jaar het regionale programma Sterk! Fries Ondernemerschap ontwikkeld. Dit programma gaat van start in 2019 en draagt door middel van zeven projecten bij aan: het beperken van braindrain, meer carrièrekansen, meer werkgelegenheid en meer innovatiekracht. Het IPF voert dit programma als platform uit van de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid. Besluitvorming over Sterk! moet nog plaatsvinden.