630,5 miljoen

werd er in 2019 uitgegeven

638,9 miljoen

kwam er in 2019 binnen

Werk en inkomen132,4 miljoen
21%
Werk en inkomen78,7 miljoen
12%
Werk en inkomen - Rekening135,3 miljoen
21%
Werk en inkomen - Rekening82,9 miljoen
12%
Sociale basis59,3 miljoen
9%
Sociale basis8,6 miljoen
1%
Sociale basis - Rekening58,7 miljoen
9%
Sociale basis - Rekening9,2 miljoen
1%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning162,4 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning5,0 miljoen
0%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning - Rekening164,0 miljoen
26%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning - Rekening7,7 miljoen
1%
Economie en toerisme51,6 miljoen
8%
Economie en toerisme37,8 miljoen
6%
Economie en toerisme - Rekening62,6 miljoen
9%
Economie en toerisme - Rekening53,7 miljoen
8%
Wonen en milieu26,8 miljoen
4%
Wonen en milieu23,5 miljoen
3%
Wonen en milieu - Rekening25,4 miljoen
4%
Wonen en milieu - Rekening22,7 miljoen
3%
Infrastructuur en mobiliteit8,2 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit5,6 miljoen
0%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening7,8 miljoen
1%
Infrastructuur en mobiliteit - Rekening5,6 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening1,7 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening87,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening1,8 miljoen
0%
Ruimtelijke ordening - Rekening122,9 duizend
0%
Beheer leefomgeving42,2 miljoen
6%
Beheer leefomgeving17,9 miljoen
2%
Beheer leefomgeving - Rekening42,7 miljoen
6%
Beheer leefomgeving - Rekening20,2 miljoen
3%
Veiligheid12,1 miljoen
1%
Veiligheid190,6 duizend
0%
Veiligheid - Rekening12,7 miljoen
2%
Veiligheid - Rekening96,2 duizend
0%
Bestuur4,4 miljoen
0%
Bestuur9,5 duizend
0%
Bestuur - Rekening5,8 miljoen
0%
Bestuur - Rekening56,4 duizend
0%
Algemene baten en lasten33,2 miljoen
5%
Algemene baten en lasten39,4 miljoen
6%
Algemene baten en lasten - Rekening39,7 miljoen
6%
Algemene baten en lasten - Rekening40,1 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen37,6 miljoen
6%
Algemene dekkingsmiddelen398,3 miljoen
64%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening33,2 miljoen
5%
Algemene dekkingsmiddelen - Rekening394,2 miljoen
61%
Overhead44,5 miljoen
7%
Overhead1,5 miljoen
0%
Overhead - Rekening39,6 miljoen
6%
Overhead - Rekening1,1 miljoen
0%
Onvoorziene uitgaven124,1 duizend
0%
Onvoorziene uitgaven0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Onvoorziene uitgaven - Rekening0
0%
Vennootschapsbelasting50 duizend
0%
Vennootschapsbelasting0
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening20 duizend
0%
Vennootschapsbelasting - Rekening0
0%

Belangrijkste Afwijkingen

Meevallers

Grondzaken

Dit resultaat komt voornamelijk door de vrijval van het surplus van de reserve grondexploitatie van € 5,6 miljoen.
5,3 miljoen

Dividend

Dit betreft meer ontvangen dividend van de BNG Bank en een fair deal met Caparis, die in te vormen bestemmingsreserves wordt gestort.
1,3 miljoen

Arbeidsmarkt en sociale integratie

Dit komt vooral door minder WSW-ers en lagere kosten per WSW-er, door incidenteel ontvangen ESF subsidie en doordat minder gebruik is gemaakt van begeleidingstrajecten..
1,2 miljoen

Tegenvallers

Algemene baten en lasten

Dit komt vooral door een correctie op de overheadkosten en een mutatie in de voorziening arbeidsgerelateerde kosten van (voormalig) brandweerpersoneel.
-5,7 miljoen

College van B en W

Dit komt door een mutaties in de voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in verband met pensioenverplichtingen en is het gevolg van lagere rekenrente en wachtgeldverplichtingen van voormalige burgemeester en wethouders.
-1,6 miljoen

Financiering

Dit is het gevolg van een lagere doorbelasting van rente aan grondexploitaties. Dit wordt deels gecompenseerd doordat de te betalen rente op de opgenomen leningen lager is.
-800 duizend

Aandacht voor…

Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente voert twee keer per jaar een risico-inventarisatie uit en neemt maatregelen om die…

Verbonden partijen

Met verschillende partijen onderhoudt de gemeente bestuurlijke of financiële banden. Dit brengt risico’s met zich…

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen, pleinen, bruggen, riolering, water en groen in Leeuwarden worden jaarlijks onderhouden. Groot en kleinschalig…

Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2019 afkomstig van geïnde belastingen. Dat…

Investeringen 2019

Er zijn diverse grote investeringen gedaan in Leeuwarden. Het betrof veelal infrastructurele projecten die meerjarig…

Grondbeleid

De nota Grondbeleid (2012) wordt geactualiseerd. Opleving woningbouw markt merkbaar voortgezet In De Zuidlanden zijn…

Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de financiële verordening. Gemiddelde rente op langlopende…

Bedrijfsvoering

De ambtelijke organisatie van de gemeente Leeuwarden is voortdurend in ontwikkeling. Het personeelsbeleid is herzien…