Bedrijfsvoering

De ambtelijke organisatie van de gemeente Leeuwarden is voortdurend in ontwikkeling. Het personeelsbeleid is herzien en de bedrijfsvoering wordt verbeterd, onder andere op het gebied van formatiebeheer, inkoop en diensten die Leeuwarden voor andere gemeenten uitvoert.

Nieuwe organisatiewaarden en visie op inhuur

Nieuwe organisatiewaarden (Robuust, lenig en in verbinding) geven richting aan de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Als uitwerking van het nieuwe personeelsbeleid is in 2019 onder andere een nieuwe visie op inhuur vastgesteld. Goed werkgeverschap en bewust inhuren staan daarin centraal. De nieuwe werkwijze heeft mede bijgedragen aan de verdere verlaging van de externe inhuur.

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voorbereid

In 2019 is de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voorbereid. Per 1 januari 2020 vallen alle ambtenaren onder het private arbeidsrecht en niet meer onder het bestuursrecht.

Bezuinigd op de bedrijfsvoering

Deze collegeperiode moet er € 2,3 miljoen bezuinigd worden op de bedrijfsvoering. Dat doet de gemeente door medewerkers die met pensioen gaan, maar voor 70% te vervangen. Tot en met 2019 is er € 500.000 bezuinigd. De vertraging die is opgelopen, wordt de komende twee jaren ingelopen.

Klachten en meldingen vermoeden misstanden

De gemeente ontving in 2019 338 klachten (2018: 315). 91% werd informeel opgelost. Geen van de klachten waren gegrond.

Binnen de eigen organisatie zijn er 15 meldingen gedaan van vermoeden van misstanden (2018: 7). De meldingen hadden betrekking op (seksuele) intimidatie, onheuse bejegening, pesten en integriteit. Alle meldingen zijn onderzocht en sommige meldingen hebben geleid tot disciplinaire maatregelen.

Informatie beveiligd en privacy beschermd

In 2019 is er in de gemeentelijke organisatie meer bewustzijn gecreëerd voor het belang van informatieveiligheid en privacybescherming. Daarnaast wordt ook de toenemende impact van cybercriminaliteit gezien. Daarom is in 2019 een grote cybercrisisoefening uitgevoerd. Naar verwachting moet de komende jaren meer geld en menskracht worden besteed aan het bestrijden van cybercriminaliteit.
Er werden in 2019 35 datalekken binnen de organisatie geconstateerd (2018: 7), waarvan er 19 zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Interbestuurlijk toezicht door de provincie

De provincie houdt interbestuurlijk toezicht op uitvoering door de gemeente van bijvoorbeeld monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer. De door de provincie gevraagde informatie op het gebied van informatie- en archiefbeheer is niet aangeleverd en daarom als onvoldoende beoordeeld. Dat komt omdat de gemeentelijke inspecties op het vlak van archiefbeheer niet synchroon lopen met de uitvraag door de Provincie. De overige onderdelen werden als goed beoordeeld.

Salarissen topfunctionarissen onder de norm

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht gemeenten zich te verantwoorden als de betaling aan een werknemer uitgaat boven de algemene norm (in 2019) van € 194.000. Daar was geen sprake van.

Meer weten? Lees de toelichting op Bedrijfsvoering.

Cijfers en grafieken

Overzicht personele sterkte 2019 (in fte)

Formatie 01-01-2019Formatie 31-12-2019
Raadsleden3939
Burgemeester en Wethouders66
Overig gemeentepersoneel
Griffie 9,06 9,06
Concern 21,5921,59
Sociaal domein299,57313,36
Fysiek domein506,21510,29
Sociaal domein Fryslân23,7024,30
Shared Servicecentrum244,93244,93
Publieke dienstverlening168,70169,70
Veiligheidsdomein88,5487,45
Totaal1.409,781.425,68
Bron: Personeelsinformatiesysteem (PIMS)

Personele kosten (x € 1.000)

Primitieve begroting 01-01-201901-01-2019Rekening 31-12-2019
Kosten personeel88.99479.086
Inhuur personeel11.91721.497
Vergoedingen voor personeel-549-1.652
Totaal100.36198.931
Bron: Coda

Beoordeling door de provincie Fryslân n.a.v. interbestuurlijk toezicht

JaarArchief en informatiebeheerMonumentenzorgOmgevingswetRuimtelijke ordeningWater
2019OnvoldoendeMatigMatigGoedGoed
2018OnvoldoendeGoedGoedGoedGoed
2017MatigGoedGoedGoedGoed
2016Geen oordeelGoedGoed tot matigGoedGoed
2015Geen oordeelGoedMatig tot goedMatigGoed