Financieringsbeleid

Het financieringsbeleid is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de financiële verordening.

Gemiddelde rente op langlopende schuld gedaald

In 2019 zijn twee langlopende leningen afgesloten. Omdat de rentetarieven lager waren dan begroot, is de gemiddelde rente op de langlopende schuld verder gedaald van 2,4% naar 2,2%. Daarnaast zijn er diverse kasgeldlening afgesloten met een negatieve rente (opbrengst voor de gemeente).

Omslagrente in 2019

De omslagrente voor de grondexploitaties kent zijn eigen verplichte systematiek en komt in 2019 uit op 1,98%. De renteomslag voor de resterende investeringen bedraagt 2,00%.

Voldaan aan verplichting renterisicobeheer en schatkistbankieren

Bij de begroting 2019 is de toegestane kasgeldlimiet vastgesteld op € 50,2 miljoen. In 2019 is de vlottende schuld binnen de door de wet FIDO vastgestelde kasgeldlimiet gebleven.
De hoogte van de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen van opgenomen leningen wordt getoetst aan de renterisiconorm. De gemeente bleef in 2019 binnen deze renterisiconorm.
Leeuwarden voldeed ook in 2019 aan de verplichtingen van het Rijk betreffende schatkistbankieren.

Verstrekte geldleningen en garantstellingen

Door gemeente Leeuwarden zijn geldleningen verstrekt voor een bedrag van € 23,1 miljoen. In 2019 hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van garantstellingen.

Financieringsbehoefte afgedekt met leningen

Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt uitgegaan van integrale financiering.
Steeds wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte. In 2019 is ervoor gekozen om de financieringsbehoefte voor dit jaar deels af te dekken met kortlopende (kasgeld) leningen en deels met een tweetal langlopende leningen. Er is in totaal voor € 40 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken.

82% van de facturen tijdig betaald

In 2019 werd ca. 82% van de facturen door de gemeente Leeuwarden tijdig betaald. Vorig jaar was dit ca. 80%.

Meer weten? Lees de toelichting op het Financieringsbeleid.