Grondbeleid

De nota Grondbeleid (2012) wordt geactualiseerd.

Opleving woningbouw markt merkbaar voortgezet

In De Zuidlanden zijn het afgelopen jaar minder kavels verkocht dan geraamd, te weten: 137 in plaats van 159. Dit komt met name doordat fase 3 in Wiarda later bouwrijp gemaakt is dan geraamd.

In 2019 is gestart met het bestemmingsplan voor deelgebied Unia en voor deelgebied De Hem is verder gewerkt aan het stedenbouwkundigplan.

In de dorpen Wirdum en Wytgaard is de woningbouwontwikkeling in 2019 gestaag doorgegaan. Daarnaast zijn er In Grut Palma 19 kavels verkocht en in Steenslân (ontwikkeling in Stiens) 13 kavels. In Vrijheidswijk Centrum is de ontwikkeling van zorgwoningen opgepakt en vindt de verkoop begin 2020 plaats.

Verkoop en reserveringen kavels bedrijventerreinen

Op bedrijventerrein Zwette 4 en Zwette 5 aan de westkant van de stad zijn drie kavels verkocht. Op Zwette 4 twee kavels (5.643 m2) en op Zwette 5 één kavel (10.000 m2). Eind 2019 zijn er op Zwette 4 reserveringen afgegeven voor in totaal 6.700 m2 en op Zwette 5 voor ca 7,5 ha en enkele langlopende reserveringen voor ruim 1 ha.

Het afgelopen jaar zijn op Frisia drie kavels verkocht (4.201 m2). Op het zuidelijk deel resteren nog drie kavels. In 2019 is door de raad besloten om het noordelijk deel te ontwikkelen. De hiervoor benodigde aanpassingen aan de ontsluitingsweg en het water zijn in voorbereiding. Door diverse bedrijven zijn al kavels gereserveerd (ca. 2,3 ha).

In de ontwerp structuurvisie ‘Nieuw Stroomland’ is Zwette 6 als toekomstig bedrijventerrein bestempeld, evenals Schenkenschans. Ook biedt het gebied ruimte voor de ontwikkeling van de Dairycampus.

Ontwikkeling voormalig LPF terrein gaat verder

In 2019 is de ontwikkeling van het voormalig LPF terrein verder gegaan. Totaal gaat het om de bouw van 115 appartementen, ca. 50 grondgebonden woningen en een supermarkt (1.450 BVO).

Op de voormalige Bakker Postma locatie zijn de bouw van 31 grondgebonden woningen in de 2e fase (terrein langs het water) afgerond. Het woonrijpmaken wordt begin 2020 afgerond.

Meer weten? Lees de toelichting op het Grondbeleid.

Cijfers en grafieken

Mutaties reserve grondexploitaties (x € 1.000)

Stand reserve grondexploitaties 1-1-2019Stand reserve grondexploitaties 1-1-20192.522V
Vrijval vrz negatieve complexen calculatie 20191.276V
Vrijval vrz negatieve complexen calculatie 20201.399V
Vrijval vrz De Zuidlanden7.500V
Afromen surplus reserve5.600N
Boekwinst voormalige schoollocaties346V
Afsluiting complex hergebruik grond332V
Tussentijdse winst uitname Steenslân568V
Resultaat afgesloten complexen208V
Boekwinst verkoop landerijen Hôflân168V
Boekwinst afkoop erfpachtpercelen80V
Afboeking strategische verwervingen400N
Correctie resultaat GR94 t/m GR997N
Afboeking ontwikkellocatie Eeskwerd315N
Rente strategische verwervingen en ontwikkellocaties126N
Bijdrage gebiedsontwikkeling63N
Stand reserve grondexploitaties 31-12-20197.902V