Lokale heffingen

Bijna 11% van de totale gemeentelijke inkomsten was in 2019 afkomstig van geïnde belastingen. Dat is ruim € 70,5 miljoen.

Meeropbrengst onroerende zaakbelastingen en rioolheffing

De opbrengst uit onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing is hoger dan geraamd. Dit komt vooral door de netto toename van het aantal woningen.

Minder opbrengst uit afvalstoffenheffing

De opbrengst uit afvalstoffenheffing valt lager uit dan geraamd. Dit komt vooral door actief verleende ontheffingen, heffingsverminderingen en een relatieve toename in het aantal eenpersoonshuishoudens. Ook wordt het resultaat beïnvloed door hogere verwerkingskosten van grof afval en een lagere marktprijs voor oud papier.

Minder opbrengst uit omgevingsvergunningen

In plaats van de geraamde € 3,6 miljoen, was de werkelijke opbrengst uit betaalde leges voor omgevingsvergunningen € 3,3 miljoen. Dit komt vooral omdat de gemiddelde bouwsom per aanvraag in 2019 lager was dan in 2018 en daarmee ook de gemiddelde legesopbrengst. Er werden wel meer vergunningaanvragen afgehandeld dan in 2018.

Meeropbrengst havengelden

De opbrengst uit havengelden is hoger dan geraamd. Dit komt vooral omdat er meer schepen hebben overnacht in de havens van Grou-Warten en de Prinsentuin.

Meeropbrengst uit afgegeven rijbewijzen en reisdocumenten

De opbrengst uit leges burgerzaken was hoger dan geraamd. Dat komt vooral omdat er 20% meer rijbewijzen en 35% meer reisdocumenten zijn uitgegeven. Er werden 45% minder verklaringen omtrent gedrag aangevraagd. Maar dit heeft het resultaat slechts marginaal beïnvloed.

Waarde onroerende zaken gestegen

Jaarlijks worden de waarden van alle woningen, winkel-, kantoorpanden etc. door de gemeente vastgesteld. Ook voert de gemeente Leeuwarden de waardering uit voor Texel en Vlieland. In vergelijking met 2018 is de waarde van woningen gemiddeld met 7,3% gestegen. De waarde van niet-woningen steeg met gemiddeld 2,8%. Tegen de waarde vaststelling van circa 860 woningen en 357 niet-woningen is bezwaar gemaakt. Voor het maken van bezwaar laten veel burgers/bedrijven zich vertegenwoordigen door een no cure no pay bedrijf. Bij 377 van de woningen en 229 van de niet-woningen was dit het geval. Daarnaast zijn er 44 beroepsprocedures ingediend, waarvan 35 door een gemachtigde. De kosten die rechtsbijstandverleners op de gemeente verhalen zijn ten opzichte van 2018 met € 20.000 toegenomen. In 2019 is een bedrag van ruim € 60.000 uitgekeerd.

Meer weten? Lees de toelichting op Lokale heffingen.

Cijfers en grafieken

Opbrengsten lokale heffingen (x €1.000)

Begroting 2019Rekening 2019Resultaat 2019
Algemene heffingen
Onroerende-zaakbelastingen 31.748 31.867 119
Precariobelasting 335 509 174
Subtotaal 32.083   32.376 293
Bestemmingsheffingen 
Afvalstoffenheffing 15.314 14.993 -321
Hondenbelasting 546 517 -28
Rioolheffing 12.253 12.526 273
Begraafrechten 797 697 -100
Leges omgevingsvergunning 3.631 3.280 -351
Havengelden 226 371 145
Parkeerbelasting3.180 3.199 19
Toeristenbelasting 350440 90
Leges Burgerzaken 1.419 1.629 210
Veerdiensten 55 8430
Overige heffingen 190 421231
Subtotaal 37.96038.158198
Totaal 70.04370.534491