Investeringen 2019

Er zijn diverse grote investeringen gedaan in Leeuwarden. Het betrof veelal infrastructurele projecten die meerjarig in uitvoering zijn.

In het oog springende investeringen in 2019:

  • € 9,9 miljoen is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Ondermeer aan nieuwbouw en uitbreiding van de 2e schoollocatie in De Zuidlanden, IKC Prins Mauritsschool en huisvesting kinderopvang op diverse locaties.
  • € 0,7 miljoen is geïnvesteerd in nieuwe kunstgrasvelden.
  • De investering in een nieuwe Sporthal in Nylân en de infrastructuur in combinatie met de voetbalvereniging Zwaluwen, bedroeg circa € 1,0 miljoen.
  • De herinrichting van de Planetenlaan is afgerond.
  • De voorbereidingen aan de Gerbrandyweg zijn gestart en er is begonnen met het vervangen van de opleggers van het Stephensonviaduct.
  • De fietsvoorzieningen zijn verder verbeterd, waaronder fietspaden aan de Kanaalweg en fietspad Grou-Warten. Ook is de Wybrand de Geeststraat opnieuw ingericht zodat fietsers een duidelijkere plek op de rijbaan hebben gekregen.
  • De bouw van de parkeergarage Revius aan de Tesselschadestraat is afgerond.
  • In 2019 is voor € 2,3 miljoen aan rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Zo is de riolering aan de Oosterveldstraat en Noorderdwarsstraat in Grou vervangen en is hier een drainagesysteem aangelegd.
  • In 2019 zijn er voor € 5,0 miljoen aan vervangingsinvesteringen in de ICT gepleegd, met name in de digitale werkplekken (€ 2,3 miljoen), nieuwe servers en storage voor en de waarborging van de continuïteit van de technische infrastructuur.

Meer weten? Lees de toelichting op het Investeringsprogramma 2019.

Cijfers en grafieken

Mutaties in Strategisch investeringsfonds (x € 1.000)

Beginstand 1-1-20192.783
Onttrekkingen in 2019 Onttrekkingen in 2019
University campus Fryslân -933
Eindstand 31-12-20191.850
Totaal geraamde onttrekkingen 2020
University campus Fryslân -1.842
Geprognotiseerde stand 31 december 20208