Verbonden partijen

Met verschillende partijen onderhoudt de gemeente bestuurlijke of financiële banden. Dit brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt verscherpt toezicht op verbonden partijen met een hoog risicoprofiel.

Deelneming Blitsaerd

Bij de planontwikkeling van het uitleggebied Blitsaerd is de samenwerking gezocht met een marktpartij in de vorm van een gezamenlijke exploitatiemaatschappij. Vanaf 2016 is de verkoop van kavels in Blitsaerd enorm aangetrokken. De financiering is gewaarborgd voor de korte termijn. Voor de lange termijn is en blijft de financiering van het project onzeker.

Gemeenschappelijke regeling FUMO

De FUMO heeft in 2019 het besluit VTH geïmplementeerd. Met ingang van 1 januari 2020 is het takenpakket dat hiervoor uitgevoerd moet worden volledig ondergebracht bij de FUMO. Voor Leeuwarden betekent dit, dat er een aantal inrichtingen aanvullend zijn ondergebracht bij de FUMO en dat er enkele inrichtingen zijn teruggekomen. Verder zijn de bodemtaken, asbesttaken en de handhaving ondergebracht bij de FUMO. Deze uitbreiding van taken gaat voor Leeuwarden gepaard met een verhoging van de deelnemersbijdrage van ca. € 600.000.

De FUMO werkt aan aanscherping van de governance en de financiële vertaling van de nieuwe normenset opgesteld door Seinstra van de Laar. Ook worden nieuwe financieringsvormen onderzocht. Tevens is de FUMO bezig met de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet. Met name op gebied van ICT zijn de nodige aanpassingen vereist.

WTC Beheer BV geen verbonden partij meer

In verband met de ontwikkelingen in het WTC-gebied en de afspraken en besluitvorming daaromtrent zijn de vorderingen op WTC Beheer BV begin 2019 gecedeerd. Hiermee is WTC geen verbonden partij meer.

Stichting Cultureel Centrum De Harmonie

In 2019 stopte de incidentele extra subsidie van € 300.000 en moest De Harmonie de exploitatie rondkrijgen zonder deze incidentele injectie. Dit betekende snijden in het aantal activiteiten en het mijden van risicovolle programmering. Het jaar sloot met een negatief resultaat van € 201.000. Door inzet van reserves die werden opgebouwd in het succesvolle LF2018 jaar kon het tekort worden teruggebracht tot een negatief resultaat van € 73.000.

Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten: nieuwe vorm en inhoud Caparis

In 2019 hebben 8 gemeenten en Caparis intensief samengewerkt om te komen tot een nieuwe vorm van eigenaarschap van Caparis en over de omvang en de aard van de dienstverlening van Caparis vanaf 2020. Gezamenlijk uitgangspunt van dit besluit was rust en zekerheid voor de medewerkers van Caparis. Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en Leeuwarden zijn per 2020 eigenaar van Caparis. De Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân is hiertoe aangepast in een bedrijfsvoeringsregeling. Over de uitvoering van de Participatiewet zijn door de gemeenten afzonderlijk afspraken gemaakt met Caparis.

Meer weten? Lees de toelichting op Verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden.