Weerstandsvermogen en risicobeheer

De gemeente voert twee keer per jaar een risico-inventarisatie uit en neemt maatregelen om die risico’s zoveel mogelijk te beheersen.

De geïnventariseerde risico’s worden afgezet tegen de beschikbare reserves (weerstandscapaciteit). Berekend is dat de gemeente met de reserves beschikbaar per 31-12-2019 voldoende in staat is om eventuele financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het risico dat de uitvoering van het Koersdocument Sociaal Domein vertraging oploopt wordt in deze inventarisatie hoger ingeschat. Het risicobedrag is ook toegenomen door een wijziging in de berekening van het risicobedrag dat wordt gehanteerd voor het onderdeel Leningen. Bij het actualiseren van de risico’s is geen rekening gehouden met de risico’s en gevolgen van Corona-crisis voor de financiële positie van de gemeente Leeuwarden. De risico’s en gevolgen daarvan komen uiteraard wel aan de orde in de begroting 2021-2024. Bij de behandeling daarvan zal dan ook aan de orde komen hoe deze risico’s en gevolgen opgevangen kunnen worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn dan wel al zijn getroffen.

Meer weten? Lees de toelichting op Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Cijfers en grafieken

Financiële kengetallen (%)

realisatie 31-12-2018begroting 31-12-2019realisatie 31-12-2019
1. Netto schuldquote 83,8 85,6 78,3
2. Solvabiliteit 9,0 4,8 9,4
3. Grondexploitatie 25,4 24,6 24,1
4. Structurele exploitatieruimte -0,2 -0,4 0,9
5. Belastingcapaciteit 88,1 94,0 94,0