Bestuur en middelen

x 1.000

Strategisch algemeen doel

Een gemeente die transparant, flexibel en resultaatgericht wordt bestuurd en blijvend financieel gezond is.

Successen

  1. Mede door belangenbehartiging van de G40, waar Leeuwarden deel van uit maakt, werd er door het kabinet extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg en GGZ.
  2. De publieke dienstverlening is verbeterd door proactievere inzet sociale media en betere elektronische formulieren.

Verbeterpunten

  1. De nieuwe opzet van de samenwerking in Noord Nederland wordt verder verstevigd.
  2. Inlopen vertraging op de taakstelling bedrijfsvoering.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
BestuurBegroting4,4 miljoen
3%
BestuurBegroting9,5 duizend
0%
BestuurRekening5,8 miljoen
4%
BestuurRekening56,4 duizend
0%
Algemene baten en lastenBegroting33,2 miljoen
27%
Algemene baten en lastenBegroting39,4 miljoen
8%
Algemene baten en lastenRekening39,7 miljoen
33%
Algemene baten en lastenRekening40,1 miljoen
9%
Algemene dekkingsmiddelenBegroting37,6 miljoen
31%
Algemene dekkingsmiddelenBegroting398,3 miljoen
90%
Algemene dekkingsmiddelenRekening33,2 miljoen
28%
Algemene dekkingsmiddelenRekening394,2 miljoen
90%
OverheadBegroting44,5 miljoen
37%
OverheadBegroting1,5 miljoen
0%
OverheadRekening39,6 miljoen
33%
OverheadRekening1,1 miljoen
0%
Onvoorziene uitgavenBegroting124,1 duizend
0%
Onvoorziene uitgavenBegroting0
0%
Onvoorziene uitgavenRekening0
0%
Onvoorziene uitgavenRekening0
0%
VennootschapsbelastingBegroting50 duizend
0%
VennootschapsbelastingBegroting0
0%
VennootschapsbelastingRekening20 duizend
0%
VennootschapsbelastingRekening0
0%
Begroting119,8 miljoen
Begroting439,2 miljoen
Rekening118,3 miljoen
Rekening435,4 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Bestuur4.379.7669.500-4.370.2665.823.24656.392-5.766.854-1.443.48046.892-1.396.588
Algemene baten en lasten33.182.74339.355.6246.172.88139.666.04940.073.632407.583-6.483.306718.008-5.765.298
Algemene dekkingsmiddelen37.591.593398.277.115360.685.52233.224.464394.184.293360.959.8294.367.129-4.092.822274.307
Overhead44.467.0791.507.951-42.959.12839.559.8801.118.040-38.441.8404.907.199-389.9114.517.288
Onvoorziene uitgaven124.0930-124.093000124.0930124.093
Vennootschapsbelasting50.0000-50.00020.000020.00070.000070.000
Bestuur en middelen119.795.274439.150.190319.354.916118.253.640435.432.357317.178.7171.541.634-3.717.833-2.176.199

Eindconclusie

De bestuurlijke samenwerking verliep redelijk succesvol. Leeuwarden wordt dankzij een plan van Súdwest-Fryslân en de provincie in 2020 voorbereid op de nieuwe begrotingsperiode 2021-2027 van de Europese Commissie. Op Nationaal niveau had Leeuwarden via de G40 actief inbreng in de herverdeling van middelen uit het Gemeentefonds (Wmo Jeugdzorg). En bijvoorbeeld de samenwerking van Leeuwarden, andere gemeenten, provincie en ministeries in de citydeal Voedsel, kreeg een goede pers. De komende tijd vraagt de bestuurlijke samenwerking op Noord Nederlandse schaal en in Fries verband nog wel om versterking.

Leeuwarden bleef financieel gezond door flink te bezuinigen. De bezuinigingspakketten uit de vorige Collegeperiodes zijn op een tweetal onderdelen na (documentaire Informatievoorziening en publieke dienstverlening) volledig afgerond.
De taakstelling op de bedrijfsvoering die voor deze bestuursperiode geldt, heeft wat vertraging opgelopen. Die wordt de komende jaren ingelopen. Het terugbrengen van de tekorten in de Jeugdzorg verliep in 2019 volgens plan. Ook de fusie tussen Wellzo en Amaryllis resulteerde in de gewenste kostenreductie. Met betrekking tot de Wmo blijven de besparingen achter. Door de Corona-crisis is het ook onzeker of besparingen in 2020 volgens plan gerealiseerd kunnen worden.

In 2019 is de Leeuwarder digitale agenda vastgesteld. Die moet er voor gaan zorgen dat er in Leeuwarden “slimmer” wordt gewerkt door technologie beter te benutten. Er is meer digitaal bewustzijn gecreëerd. En er zijn pilots gestart ten gunste van bijvoorbeeld de datagedreven energiecoach en de aanpak van armoede en schulden. Maar er is nog een flinke weg te gaan in de groei naar data-volwassenheid en een “slimmer” Leeuwarden.

Het negatief resultaat van het domein Bestuur en middelen is € 7,2 mln. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is dat bij de jaarrekeningcontrole is gebleken dat teveel kosten als overhead zijn aangemerkt. Dit is gecorrigeerd door € 3,6 mln van het programma overhead naar het programma algemene baten en lasten te boeken. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead. Daarnaast moest een aanvullende storting voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen van € 1,6 mln in de voorziening arbeidsgerelateerde kosten gedaan worden. Verder is periodiek onderzoek naar de juiste toepassing van de BTW regels uitgevoerd, met als uitkomst een terugbetaling aan de Belastingdienst van € 0,6 mln. Tevens is er € 0,8 mln gedoteerd aan de voorzienig FLO om de gevolgen van het afschaffen van de levensloopregeling voor (voormalig) brandweerpersoneel te repareren.

Kengetallen

Kengetallen Bestuur en middelen

IndicatorEenheidBronMeting 2018Meting 2019
1.FormatieFte per 1.000 inwonersEigen gegevens11,5 fte(122.415 inw.)11,4 fte(123.107 inw.)
2.BezettingFte per 1.000 inwonersEigen gegevens11,5(122.415 inw.)11,7(123.107 inw.)
3.ApparaatskostenKosten per inwonerEigen begroting829859
4.Externe inhuurKosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externenEigen begroting18,718,2
5.Overhead% van totale lastenEigen begroting6,96,1
6.Gemiddelde WOZ waardeDuizend euroCBS143156

Toelichting indicatoren:

  • Formatie: de toegestane formatie in fte op peildatum 1 januari. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.
  • Bezetting: het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers.
  • Apparaatskosten: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
  • Externe inhuur: uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden.
  • Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Toelichting gemiddelde WOZ waarde en vergelijking daarvan met anderen gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.