Bestuur

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Stevige positie Noord-Nederland op nationaal en Europees niveau
  • Samenwerking op Europees niveau: Agenda met een beperkt aantal thema’s in uitvoering
  • Samenwerking met Rijk, provincie en gemeenten
   • Agenda 2028 opgezet
   • Aanvraag 3e tranche Regiodeals ingediend bij ministerie van LNV
   • Leeuwarden werkte mee aan 2 citydeals: Voedsel op de stedelijke agenda en Kennismaken
   • De Stadsregio en Streekwurk NW Fryslân houden per 2021 op te bestaan
  • Bestuurlijke samenwerking op noord-Nederlandse schaal
   • De NG4 samenwerking wordt breder benut dan alleen economisch
 2. Kennisuitwisseling en belangenbehartiging grote steden
  • Leeuwarden draagt actief bestuurlijk bij aan:
   • Kennisuitwisseling en belangenbehartiging via de VNG
   • G40
 3. Dialoog met de samenleving versterken, in 2019 o.a.:
  • de dialoog over de Omgevingsvisie in de kennis & debat-setting van Panorama2028
  • het gesprek met alle betrokkenen over toegankelijkheid, wat heeft geleid tot de Lokale Inclusie Agenda
  • het plan van aanpak voor de Vlietzone
  • de planontwikkeling voor de bestaande Cambuurlocatie
  • Ook op andere manieren zoekt de gemeente naar meer ruimte voor en een sterkere relatie met de samenleving:
   •  initiatieven krijgen aandacht en steun via het Mienskipsfonds en de Initiatieventafel fysieke bewonersinitiatieven
   • de beschikbare middelen voor de bestrijding van eenzaamheid zijn in de vorm van een open call opengesteld voor initiatiefnemers

Meer weten? Lees de toelichting op Bestuur.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
GemeenteraadBegroting2,4 miljoen
55%
GemeenteraadBegroting0
0%
GemeenteraadRekening2,3 miljoen
39%
GemeenteraadRekening55,6 duizend
98%
College van B&WBegroting1,9 miljoen
44%
College van B&WBegroting9,5 duizend
100%
College van B&WRekening3,5 miljoen
60%
College van B&WRekening750
1%
Begroting4,4 miljoen
Begroting9,5 duizend
Rekening5,8 miljoen
Rekening56,4 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Gemeenteraad2.437.6130-2.437.6132.290.90255.642-2.235.260146.71155.642202.353
College van B&W1.942.1539.500-1.932.6533.532.344750-3.531.594-1.590.191-8.750-1.598.941
Bestuur4.379.7669.500-4.370.2665.823.24656.392-5.766.854-1.443.48046.892-1.396.588

Grote mee- en tegevallers

Gemeenteraad (voordeel € 202.000)
Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat er bij de griffie vacatures waren die niet zijn ingevuld (voordeel € 128.000). Daarnaast is er door gebrek aan capaciteit € 97.000 minder aan voorlichtingskosten uitgegeven.

College van B&W (nadeel € 1.599.000)
In 2019 moest een extra bedrag van € 1.579.000 worden gestort in de voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in verband met pensioenverplichtingen (€ 1.183.000) als gevolg van lagere rekenrente en wachtgeldverplichtingen van voormalige burgemeester en wethouders (€ 396.000).