Fysiek

x 1.000

Betrokken portefeuillehouders: Sjoerd Feitsma, Hein de Haan en Friso Douwstra.

Strategisch algemeen doel

Een krachtige, aantrekkelijke en duurzame gemeente en regio.

Successen

 1. Leeuwarden is het aantal banen toegenomen met 1.459. Ook hebben verschillende bedrijven zich gevestigd in Leeuwarden, waaronder Huhtamaki (Hemrik), LVS (Zwette) en PEWA (WaterCampus). Met de opening van de Energiecampus heeft Leeuwarden haar positie verstevigd als ‘Stad als Campus, Regio als Proeftuin’.
 2. Innovatieve Leeuwarder bedrijven laten internationaal en nationaal zien dat Leeuwarden een broedplaats voor innovatie is. In de afgelopen periode wonnen Hydraloop, Reducept, MG Energy Systems en Acquaint toonaangevende innovatieprijzen.
 3. Het bestemmingsplan Leeuwarden-Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur is vastgesteld op 8 juli 2019 en voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling. Op grond van dit bestemmingsplan kan een nieuw voetbalstadion worden gerealiseerd.

Verbeterpunten

 1. Aansluiting onderwijs, economie en arbeidsmarkt versterken, zodat we gezamenlijk werken aan het versterken van het verdienvermogen en het versterken van menselijk kapitaal.
 2. Voor de integrale inpassing van fietsstraten is specifiekere aandacht nodig. Dit naar aanleiding van de ontstane vertragingen in lopende voorbereidingstrajecten als gevolg van o.a. noodzakelijke scope-uitbreiding binnen de projecten en uitvoerigere participatietrajecten.
 3. In projectplanningen en de daarbij behorende communicatie een voorbehoud maken t.a.v. de start van de realisatiefase vanwege mogelijke vertraging als gevolg van o.a. de bouw-fasering in relatie tot andere projecten.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
Economie en toerismeBegroting51,6 miljoen
39%
Economie en toerismeBegroting37,8 miljoen
44%
Economie en toerismeRekening62,6 miljoen
44%
Economie en toerismeRekening53,7 miljoen
52%
Wonen en milieuBegroting26,8 miljoen
20%
Wonen en milieuBegroting23,5 miljoen
27%
Wonen en milieuRekening25,4 miljoen
18%
Wonen en milieuRekening22,7 miljoen
22%
Infrastructuur en mobiliteitBegroting8,2 miljoen
6%
Infrastructuur en mobiliteitBegroting5,6 miljoen
6%
Infrastructuur en mobiliteitRekening7,8 miljoen
5%
Infrastructuur en mobiliteitRekening5,6 miljoen
5%
Ruimtelijke ordeningBegroting1,7 miljoen
1%
Ruimtelijke ordeningBegroting87,5 duizend
0%
Ruimtelijke ordeningRekening1,8 miljoen
1%
Ruimtelijke ordeningRekening122,9 duizend
0%
Beheer leefomgevingBegroting42,2 miljoen
32%
Beheer leefomgevingBegroting17,9 miljoen
21%
Beheer leefomgevingRekening42,7 miljoen
30%
Beheer leefomgevingRekening20,2 miljoen
19%
Begroting130,5 miljoen
Begroting84,8 miljoen
Rekening140,2 miljoen
Rekening102,3 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Economie en toerisme51.576.85137.779.423-13.797.42862.559.79153.700.540-8.859.250-10.982.94015.921.1174.938.178
Wonen en milieu26.839.88523.453.298-3.386.58725.366.85022.658.137-2.708.7131.473.035-795.161677.874
Infrastructuur en mobiliteit8.156.5605.577.070-2.579.4907.796.3085.596.451-2.199.856360.25219.381379.634
Ruimtelijke ordening1.734.16387.500-1.646.6631.767.482122.862-1.644.620-33.31935.3622.043
Beheer leefomgeving42.179.00417.941.379-24.237.62542.721.46120.190.185-22.531.277-542.4572.248.8061.706.348
Fysiek130.486.46384.838.670-45.647.793140.211.892102.268.176-37.943.717-9.725.42917.429.5067.704.076

Eindconclusie

Het programma Economie en Toerisme heeft bijgedragen aan de stijging van een aantal banen, dat in totaal met 1.459 is toegenomen. Ook hebben we verschillende bedrijven begeleid bij de vestiging in Leeuwarden, waaronder Huhtamaki (Hemrik), LVS (Zwette) en PEWA (WaterCampus). Met de opening van de Energiecampus heeft Leeuwarden haar positie verstevigd als ‘Stad als Campus, Regio als Proeftuin’. Daarnaast hebben innovatieve Leeuwarder bedrijven internationaal en nationaal laten zien dat Leeuwarden een broedplaats voor innovatie is. Dit zijn stuk voor stuk bedrijven die de gemeente heeft geholpen bij hun ontwikkeling, onder andere Hydraloop, Reducept, MG Energy Systems en Acquaint.

Het succes van LF2018 is doorgezet. Onder de vlag van LF2028 is de gemeente er in geslaagd een aantrekkelijk programma neer te zetten en de aandacht vast te houden. We hebben gewerkt aan een programma voor 2020, dat opbouwt naar de eerste LF2028-triënnale in 2022 met een groter programma.

De bruto productie van nieuwe woningen bedraagt 671 woningen (in de begroting 700 geraamd). Er zijn 585 zelfstandige wooneenheden voor studenten toegevoegd aan de voorraad, waarmee de totale bruto woningbouwproductie uitkomst op 1.256. Met name door herstructurering zijn er 169 woningen aan de voorraad onttrokken. Hiermee komt de netto productie uit op 1.087 woningen. Daarnaast zijn er door de corporaties circa 500 woningen verduurzaamd.

De nieuwe Grondstoffenvisie voor huishoudelijk afval is vastgesteld met daarin ambitieuze doelen met als stip op de horizon om in 2050 afvalloos te zijn. We streven ernaar om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar maximaal 100 kg per inwoner in 2022. Vanaf 2015 is een sterke daling gerealiseerd in de hoeveelheid restafval. Sinds twee jaren zien we echter een stagnatie en zelfs een lichte groei. Dit vraagt om een drastische beleidswijziging om een trendbreuk te realiseren. In het najaar zijn we gestart met de nadere uitwerking van deze visie in samenwerking met stakeholders en bewoners.

Met het ambitiedocument “Mobiliteit 2019-2050” heeft het college haar ambities op het gebied van Verkeer en Vervoer uiteengezet.  Onderdeel van de bovengenoemde ambities is de beoogde aanpak van de Spoorzone, een majeure ontwikkeling, waarbij het gaat om een integrale ontwikkeling rond de thema’s mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Het ambitiedocument is een belangrijk kader voor een aantal toekomstige majeure (bereikbaarheids)projecten.

Op het gebied van verbetering spoorverbindingen en verbetering van de spoor-/waterkruisingen en  spoor-/wegkruisingen zijn belangrijke verkennende studies gestart en/of zijn we goed aangehaakt bij verkenningen vanuit o.a. de regio. Voor de snelfietsroutes buiten de bebouwde kom zijn eveneens goede stappen gezet in samenwerking met de provincie Fryslân en buurgemeenten. Zo zijn in overleg met de provincie Fryslân en buurgemeenten een aantal snelfietsroutes (en zoekgebieden voor snelfietsroutes) gedefinieerd. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitwerking. De realisatie van de snelfietsroute Leeuwarden – Heerenveen is inmiddels gestart.

Het onderhoud en beheer van het bomenareaal is een zorgpunt, onder andere als gevolg van de oprukkende boomziektes, slechte groeiplaatsen en het ondergrondse ruimtebeslag. Ingezet wordt op de waarde toevoeging en de kwaliteit van het bomenbestand in de gehele gemeente.
De weg naar een duurzaam en klimaatbewust beheer van de openbare ruimte is in 2019 definitief ingeslagen door het natuurvriendelijke onderhoud met volop aandacht voor de biodiversiteit.

Het voordelig resultaat binnen het Fysiek domein bedraagt € 7,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van het surplus van de reserve grondexploitatie ad € 5,6 mln. Het overige betreft diverse kleine mee- en tegenvallers. Daarvan zijn de opvallendste zaken:

 • een afboeking aan een pand van € 378.000 om de boekwaarde in evenwicht te brengen met de economische waarde;
 • een voordeel van € 453.000 op de apparaatskosten voor de Omgevingsvergunning (WABO) en handhaving omgevingsrecht;
 • een voordeel van € 289.000 op de investeringen na afronding van het programma Vrij-Baan;
 • niet volledig benutte investeringskredieten voor stedelijke vernieuwing, openbare verlichting en tractie (€ 618.000);
 • omzetten van 2 voorzieningen naar een reserve voor € 1 miljoen, welke meelopen in de resultaatbestemming.

Vergelijk met andere gemeenten

Maatschappelijke effecten Fysiek domein

IndicatorEenheidBronMeting 2018Meting 2019
1.Functiemenging%LISA54,7%55%
2.Vestigingen (van bedrijven)Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaarLISA133,9136
3.Omvang huishoudelijk restafval (bruto)Kg/inwonerCBS209Niet bekend
Omvang huishoudelijk restafval (netto, na nascheiding)Kg/inwonerGemeenteNiet bekend171
4.Hernieuwbare elektriciteit%RWS12,5%Niet bekend
5.Nieuw gebouwde woningenAantal per 1.000 woningenBasisregistratie adressen en gebouwen7,38
6.Demografische druk%CBS65,4%66%
7.Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudenIn Euro’sCOELO543563
8.Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudenIn Euro’sCOELO658692

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.