Infrastructuur en mobiliteit

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Vitale binnenstad
  1. Advies voorbereid omgeving Gouverneursplein autoluw maken
  2. Digitalisering parkeerketen voorbereid
 2. Verbeteren bereikbaarheid
  • Verbeteren spoorverbinding vanuit Randstad en Groningen – Aanpak Schrans Zuiderplein
   • afspraken gemaakt
   • voorbereiding verdiepte ligging van het spoor tussen het station Leeuwarden en de Tynje gestart
   • uitvoering maatregelen in het kader van de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) verloopt volgens planning (2020)
  • Aanpak knelpunt bestaande spoorbrug over Van Harinxmakanaal voorbereid
  • Verkeersmaatregelen in Grou
   • Voorbereiding en uitvoering middengeleiders oversteek rotonde Stationsweg–Biensma–Tjallinga gepland in 2020
   • Onderzoek naar wenselijke inrichting Stationsweg–Parkstraat op dit moment minder prioriteit
   • Realisatie van 70 parkeerplaatsen rond het centrum van Grou onderzocht
  • Reconstructie Stadsring: gestart met de voorbereidingen aan de Prof Mr. P.S. Gerbrandyweg
  • Alle onderdelen van verkeersmaatregelen Planetenlaan uitgevoerd
  • Verkeersafwikkeling Slauerhoffweg/WTC, Harlingertrekweg onderzocht
 3. Duurzame mobiliteit
  • Smart mobility: eerste 9 verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) gerealiseerd
  •  Leeuwarden Fietsstad
   • Snelfietsroutes (buiten de bebouwde kom)
    1. Voor vier snelfietsroutes is een logisch vervolg weergegeven conform motie Snelfietssroutes.
    2. Voor twee snelfietsroutes is een zoekgebied aangegeven. Nadere inhoudelijke analyse naar o.a. de herkomst en bestemmingen van het fietsverkeer in overleg met de betreffende buurgemeente zal duidelijkheid moeten geven over het gewenste tracé. Het betreft de routes:
     • Leeuwarden – Sneek/Bolsward
     • Leeuwarden – Drachten
    3. De snelfietsroute in zuidelijke richting (Leeuwarden-Heerenveen) loopt aan de westzijde van de A32 (via de oude rijksweg tussen Leeuwarden en Heerenveen) i.p.v. aan de oostzijde, zoals in de motie is aangegeven. De realisatie van deze route is inmiddels gestart.
   • Snelfietsroutes/fietsstraten (binnen de bebouwde kom)
    1. Herprioritering fietsstraatprojecten Goudsbloemstraat, de Azaleastraat, de Emmakade zuidzijde en de Tjerk Hiddesstraat nodig.
   • Knelpunten bestaande fietsnetwerk geïnventariseerd
   • Fietspad Kanaalweg fase 2: Oversteeklocaties voor fietsers en voetgangers van het noordelijke fietspad over de op- en afritten van de Anne Vondelingweg zijn gerealiseerd (verhoogd, in rood en in de voorrang).
   • Voorbereiding fietspad langs de Stûkenwei gestart
   • Fietsveiligheid Oostelijke binnenring fase 2 (Oosterkade): brede fietsstroken gerealiseerd in de Wijbrand de Geeststraat en noordelijke fietspad bij de rotonde Hoeksterend/Noorderweg/Hoeksterpad geoptimaliseerd.
 4. Verkeersveiligheid
  • Knelpunten nieuwe grondgebied geïnventariseerd
  • 30 km/uur programma buiten de stad: plannen in Mantgum en Stiens (schoolzone Aldlânsdyk en Pim Mulierwei) voorbereid.

Meer weten? Lees de toelichting op Infrastructuur en mobiliteit.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Openbaar vervoerBegroting72,6 duizend
0%
Openbaar vervoerBegroting88 duizend
1%
Openbaar vervoerRekening52,8 duizend
0%
Openbaar vervoerRekening154,6 duizend
2%
Verkeer en vervoerBegroting758,8 duizend
9%
Verkeer en vervoerBegroting81,7 duizend
1%
Verkeer en vervoerRekening730,9 duizend
9%
Verkeer en vervoerRekening58,5 duizend
1%
ParkerenBegroting2,9 miljoen
35%
ParkerenBegroting5,3 miljoen
95%
ParkerenRekening2,9 miljoen
36%
ParkerenRekening5,4 miljoen
95%
Grond-, weg- en waterbouwkundige werkenBegroting4,5 miljoen
54%
Grond-, weg- en waterbouwkundige werkenBegroting60 duizend
1%
Grond-, weg- en waterbouwkundige werkenRekening4,1 miljoen
52%
Grond-, weg- en waterbouwkundige werkenRekening30 duizend
0%
Begroting8,2 miljoen
Begroting5,6 miljoen
Rekening7,8 miljoen
Rekening5,6 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Openbaar vervoer72.59788.00015.40352.755154.610101.85519.84266.61086.452
Verkeer en vervoer758.76081.680-677.080730.93658.475-672.46127.824-23.2054.619
Parkeren2.874.9745.347.3902.472.4162.880.9515.353.3672.472.416-5.9775.9770
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken4.450.22960.000-4.390.2294.131.66630.000-4.101.666318.563-30.000288.563
Infrastructuur en mobiliteit8.156.5605.577.070-2.579.4907.796.3085.596.451-2.199.856360.25219.381379.634

Grote meevaller

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voordeel € 289.000)

De investeringen in Vrij-Baan (strategische bereikbaarheid Leeuwarden) zijn nagenoeg helemaal afgerond. Per saldo heeft dit tot een meevaller geleid, welke bij de begroting 2020 is ingezet voor het nieuwe investeringsprogramma. De onderuitputting op de hierbij behorende kapitaallasten leiden tot een voordeel van per saldo € 289.000.