Ruimtelijke ordening

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Gebiedsontwikkeling binnenstad
  • Gebied rond de Amelandsstraat e.o.: opgestelde ontwikkelschets nader uitgewerkt tot een ontwikkelkader
  • Visie Speelmanskwartier (Zalen Schaaf) aangepast
  • Ontwikkeling van appartementen Doelepleintje gestart
  • Plannen Voorstreek in ontwikkeling en KPN-complex wacht op particulier initiatief
 2. Partiële herziening bestemmingsplan Groene ster t.b.v. evenementen 
  • Onderzoeken gedaan ten behoeve van milieueffectrapportage
 3. Nieuw bestemmingsplan Blitsaerd
  • Beeldkwaliteitsplan opgesteld
 4. Ontwikkelingen in De Zuidlanden
  • Bouw in Techum, Goutum-Súd en Wiarda
  • Realisatie De Klamp: eerste vrijstaande woningen gebouwd
  • Planvoorbereiding De Hem vertraagd
  • Planvoorbereiding Unia gestart
  • Bestemmingsplan westelijk plangebied: Middelsee in procedure gebracht
 5. Positie Grou als watersportdorp versterken
  • Bouw woningen aan de Minne Finne, Volmawei en Hellingshaven duurt langer dan gepland
 6. Beschermen van ecosystemen (biodiversiteit)
  • Bloemenweides, eco-bulten en tiny forest gerealiseerd
 7. Voorbereiden invoering Omgevingswet
  • Invoering Omgevingswet voorbereid
  • De mienskip betrokken bij de voorbereiding op omgevingsvisie
  • Gewerkt aan pre-omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid
 8. WTC/Cambuur: ontwerpbestemmingsplan vastgesteld
 9. RO-beleidstaken
  • 7 bestemmingsplannen vastgesteld
  • Geen beheersverordeningen vastgesteld
  • Eén wijzigingsplan vastgesteld
  • 15 uitgebreide omgevingsvergunningen verleend

Meer weten? Lees de toelichting op Ruimtelijke ordening.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Ruimtelijke ordeningBegroting1,1 miljoen
62%
Ruimtelijke ordeningBegroting37,5 duizend
42%
Ruimtelijke ordeningRekening1,1 miljoen
64%
Ruimtelijke ordeningRekening72,4 duizend
58%
GeometriebeheerBegroting645,1 duizend
37%
GeometriebeheerBegroting50 duizend
57%
GeometriebeheerRekening620,2 duizend
35%
GeometriebeheerRekening50,5 duizend
41%
Begroting1,7 miljoen
Begroting87,5 duizend
Rekening1,8 miljoen
Rekening122,9 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Ruimtelijke ordening1.089.06137.500-1.051.5611.147.26272.374-1.074.888-58.20134.874-23.327
Geometriebeheer645.10250.000-595.102620.22150.489-569.73224.88148925.370
Ruimtelijke ordening1.734.16387.500-1.646.6631.767.482122.862-1.644.620-33.31935.3622.043

Cijfers en grafieken

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vaststellingsdatum
Bestemmingsplan Leeuwarden – De Zwette V – Kavel 13A13-3-2019
Bestemmingsplan Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Oost en Techum13-3-2019
Bestemmingsplan Wergea 3-4-2019
Bestemmingsplan Leeuwarden – Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur8-7-2019
Bestemmingsplan De Zwette VI – Provinciale waterstaat8-7-2019
Bestemmingsplan Leeuwarden – Aansluiting Overijsselselaan Zuid18-12-2019
Bestemmingsplan Leeuwarden – Dairy Campus en omgeving18-12-2019

Vastgesteld wijzigingsplan

Vaststellingsdatum
Wijzigingsplan Leeuwarden – Mariahof 1024-9-2019

Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen

Datum vergunningverlening
Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum11-1-2019
Realisatie 23 extended stay appartementen en penthouse Achter de Hoven L'warden12-2-2019
Realiseren 28 appartementen Noordvliet 353 Leeuwarden13-3-2019
Planologisch mogelijk maken 3 recreatie-arken De Burd2-5-2019
Aldlânstate Leeuwarden5-6-2019
Realiseren boerencamping Buorren 1 Warstiens24-6-2019
Verbouw boerderij tot 2 woningen Arsumerdyk 4 Jorwert18-7-2019
Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden Reduzum (planologisch mogelijk maken)27-8-2019
Herbouw 44 huurwoningen Sweelinckstraat, Chopinstraat en Beethovenstraat L'warden29-10-2019
Nieuwbouw 15 woningen hoek Gruttostraat, Kievitsstraat en Tureluurstraat Grou1-11-2019
Grondwerk Middelsee6-11-2019
Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9-11 LeeuwardenRenovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9-11 Leeuwarden26-11-2019
Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum12-12-2019
Verbouw/uitbreid. schuur/werkplaats tot een woning/werkplaats Gele Buorren 3 Baard12-12-2019
Realisatie gezondheidscentrum Oan ‘t Alddjip Wergea16-12-2019