Wonen en milieu

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

   1. Verbeteren en verduurzamen bestaande woningvoorraad
    • Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt voor 2020
    • Gestart met uitvoering Erfgoedagenda
   2. Ruimte voor starters en nieuwe dynamiek
    • Bruto productie in 2019: 671 woningen
    • Nieuwe initiatieven studentenhuisvesting ondersteund en 585 wooneenheden gerealiseerd
    • Initiatieven in Mantgum en Jorwert gefaciliteerd
   3. Duurzame consumptie en productie waarborgen
    • Nieuwe Grondstoffenvisie huishoudelijk afval vastgesteld
    • Doorgegaan met quick wins ter verbetering van het scheidingspercentage
   4. Versterken leefbaarheid en veerkracht van kwetsbare wijken
    • Nieuwe wijkactieplannen 2019-2022 vastgesteld t.b.v. leefbaarheid in kwetsbare wijken
    • Wijkaanpak heeft positief effect op leefbaarheid in kwetsbare wijken
   5. Waarborgen leefbaarheid bij evenementen
    • Grote evenementen gecontroleerd op geluid, ecologie, constructieve- en brandveiligheid
    • Juridische procedures en overlastmeldingen kosten veel capaciteit
   6. Implementatie besluit verbetering Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)
    • Overdracht van taken naar de FUMO

  Meer weten? Lees de toelichting op Wonen en milieu.

  Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Cultuurhistorisch beheerBegroting621,9 duizend
2%
Cultuurhistorisch beheerBegroting160 duizend
0%
Cultuurhistorisch beheerRekening376,0 duizend
1%
Cultuurhistorisch beheerRekening332,0 duizend
1%
WoningmarktbeleidBegroting692,6 duizend
2%
WoningmarktbeleidBegroting36,9 duizend
0%
WoningmarktbeleidRekening634,3 duizend
2%
WoningmarktbeleidRekening5,9 duizend
0%
Overige huisvestingBegroting125,0 duizend
0%
Overige huisvestingBegroting174,6 duizend
0%
Overige huisvestingRekening133,6 duizend
0%
Overige huisvestingRekening185,2 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtBegroting98,2 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtBegroting1000
0%
Bouw- en milieutoezichtRekening66,1 duizend
0%
Bouw- en milieutoezichtRekening2,9 duizend
0%
Omgevingsvergunning (Wabo)Begroting3,9 miljoen
14%
Omgevingsvergunning (Wabo)Begroting3,6 miljoen
15%
Omgevingsvergunning (Wabo)Rekening3,4 miljoen
13%
Omgevingsvergunning (Wabo)Rekening3,3 miljoen
14%
Handhaving omgevingsrechtBegroting1,0 miljoen
3%
Handhaving omgevingsrechtBegroting30 duizend
0%
Handhaving omgevingsrechtRekening925,7 duizend
3%
Handhaving omgevingsrechtRekening44,0 duizend
0%
Inzameling afvalBegroting15,5 miljoen
57%
Inzameling afvalBegroting17,5 miljoen
74%
Inzameling afvalRekening15,6 miljoen
61%
Inzameling afvalRekening17,4 miljoen
76%
MilieubeleidBegroting3,1 miljoen
11%
MilieubeleidBegroting975,8 duizend
4%
MilieubeleidRekening2,5 miljoen
9%
MilieubeleidRekening438,3 duizend
1%
Bodem en geluidBegroting1,8 miljoen
6%
Bodem en geluidBegroting925 duizend
3%
Bodem en geluidRekening1,7 miljoen
6%
Bodem en geluidRekening863,4 duizend
3%
Kwaliteit gebouwde omgevingBegroting23,4 duizend
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingBegroting0
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingRekening5,8 duizend
0%
Kwaliteit gebouwde omgevingRekening0
0%
StadsvernieuwingBegroting0
0%
StadsvernieuwingBegroting0
0%
StadsvernieuwingRekening15
0%
StadsvernieuwingRekening0
0%
Begroting26,8 miljoen
Begroting23,5 miljoen
Rekening25,4 miljoen
Rekening22,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Cultuurhistorisch beheer621.928160.000-461.928375.999331.952-44.047245.929171.952417.881
Woningmarktbeleid692.63436.917-655.717634.2715.850-628.42158.363-31.06727.296
Overige huisvesting125.038174.60649.568133.623185.24651.623-8.58510.6402.055
Bouw- en milieutoezicht98.1541.000-97.15466.0942.888-63.20632.0601.88833.948
Omgevingsvergunning (Wabo)3.869.3543.648.424-220.9303.401.5183.343.777-57.741467.836-304.647163.189
Handhaving omgevingsrecht1.023.51030.000-993.510925.73643.992-881.74497.77413.992111.766
Inzameling afval15.515.07717.501.5811.986.50415.649.17717.442.7471.793.570-134.100-58.834-192.934
Milieubeleid3.118.909975.770-2.143.1392.510.128438.285-2.071.843608.781-537.48571.296
Bodem en geluid1.751.901925.000-826.9011.664.476863.399-801.07787.425-61.60125.824
Kwaliteit gebouwde omgeving23.3800-23.3805.8140-5.81417.566017.566
Stadsvernieuwing000150-15-150-15
Wonen en milieu26.839.88523.453.298-3.386.58725.366.85022.658.137-2.708.7131.473.035-795.161677.874

Grote mee- en tegenvallers

Cultuurhistorisch beheer (voordeel € 418.000)

De in het verleden opgebouwde rente van € 320.000 over het saldo van de voorziening Zadelfonds monumentenzorg is in voorgaande jaren, van voor 2015, onterecht op de voorziening bijgeschreven. Deze middelen zijn in 2019 ten gunste van het resultaat gebracht. Op overige onderdelen is per saldo nog sprake van een voordeel van € 98.000.

Omgevingsvergunning (Wabo) (voordeel € 163.000)

Doordat de gemiddelde bouwsom per aanvraag lager was is er een nadeel van € 300.000 in de baten. Op apparaatskosten is sprake van een voordeel van € 453.000 doordat er gemiddeld minder uren per afhandeling bouwaanvraag en bouwtoezicht zijn gemaakt.

Handhaving omgevingsrecht (voordeel € 112.000)

Het voordeel op de lasten bedraagt € 98.000 en wordt veroorzaakt door een voordeel op de apparaatskosten van € 87.000 vanwege niet ingevulde vacatureruimte en overige posten € 11.000 voordeel.

Inzameling afval (nadeel € 193.000)

Het resultaat van het product inzameling afval wordt verrekend met de voorziening egalisatie heffingen. In 2019 is het volledige aanwezige saldo ad € 279.000 uit de voorziening egalisatie heffingen, onderdeel afvalinzameling opgevraagd. Begroot was € 32.000.

Per saldo resteert nog een nadeel van € 193.000. Dit resultaat is met name ontstaan doordat de verwerkingskosten van afval op diverse onderdelen hoger zijn dan geraamd (€ 174.000).