Sociaal

x 1.000

Betrokken portefeuillehouders: Friso Douwstra, Sjoerd Feitsma en Hilde Tjeerdema.

Strategisch algemeen doel

Iedereen doet naar vermogen mee in Leeuwarden.

Successen

 1. Daling van het aantal bijstandsgerechtigden met 300 naar 5.700.
 2. Aanscherping sturing op toegang jeugd. Het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp is gedaald van 13,3% in 2018 naar 12,4% in 2019.
 3. Samenwerking met veel externe partijen, zoals inwoners, vrijwilligersorganisaties, aanbieders, zorgverzekeraar. De daginloop in Bilgaard is hier een voorbeeld van.

Verbeterpunten

 1. Transformatiedoelen Wmo en beschermd wonen.
 2. Preventieve aanpak jeugd.
 3. Aanpak armoede.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
Werk en inkomenBegroting132,4 miljoen
37%
Werk en inkomenBegroting78,7 miljoen
85%
Werk en inkomenRekening135,3 miljoen
37%
Werk en inkomenRekening82,9 miljoen
83%
Sociale basisBegroting59,3 miljoen
16%
Sociale basisBegroting8,6 miljoen
9%
Sociale basisRekening58,7 miljoen
16%
Sociale basisRekening9,2 miljoen
9%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuningBegroting162,4 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuningBegroting5,0 miljoen
5%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuningRekening164,0 miljoen
45%
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuningRekening7,7 miljoen
7%
Begroting354,1 miljoen
Begroting92,3 miljoen
Rekening358,0 miljoen
Rekening99,8 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Werk en inkomen132.395.32478.658.853-53.736.471135.288.89382.869.517-52.419.376-2.893.5694.210.6641.317.095
Sociale basis59.299.3218.581.783-50.717.53858.745.9089.231.503-49.514.405553.413649.7201.203.133
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning162.408.9635.040.023-157.368.940163.990.8117.663.386-156.327.424-1.581.8482.623.3631.041.516
Sociaal354.103.60892.280.659-261.822.949358.025.61299.764.407-258.261.205-3.922.0047.483.7483.561.744

Eindconclusie

Vanuit het Programma BUIG zijn het afgelopen jaar de economische kansen en werk voor iedereen toegenomen en is het gebruik bijstand door een toenemende uitstroom verminderd. Er zijn 900 mensen begeleid naar werk of op de juiste route gezet met behulp van de uitroominstrumenten als ‘Eerst Werk’ en ‘Vizier op Werk’. Het aantal bijstandsgerechtigden is volgens verwachting met 300 gedaald naar 5.700.

De aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek is tegen het licht gehouden en opnieuw geformuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere landelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en input van ervaringsdeskundigen. De aanpak is in 2020 gereed om de armoede verder terug te dringen. Het bereik van inkomensondersteuning en het kindpakket is in 2019 verder toegenomen, de vroegsignalering verder verbeterd en samenwerking in de regio uitgebreid.

De kracht van de Mienskip is gestimuleerd door bewonersinitiatieven te faciliteren en netwerken in wijken en dorpen te versterken. In het kader van het preventieproject Vitale Regio is in 2019 vanuit LAB Noord een nieuwe daginloop in Bilgaard gestart, waar wijkbewoners elkaar treffen en samen activiteiten doen.

Onderwijs biedt een grotere kans op werk en een gezond leven. Het aantal aanvragen voor Kansen voor Kinderen is toegenomen en het aantal uren van doelgroeppeuters op speelleergroepen is uitgebreid. In 2019 is extra ingezet om de begeleiding van voortijdig schoolverlaters terug naar school te intensiveren. Samen met de MBO scholen is een gezamenlijk werkproces ontwikkeld om de stijgende tendens om te buigen. In aansluiting op de in 2019 vastgestelde lokale inclusieagenda is laaggeletterdheid aangepakt en preventie hiervan is één van de speerpunten van Dbieb.

In 2019 is de culturele infrastructuur verder ontwikkeld. Er zijn ruimten voor talentontwikkeling en innovatie aangewezen en zijn drie proeftuinen vanuit We the North uitwerkt. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking tussen Neushoorn en Harmonie. Het kunstwerk DNA-Leeuwarden (‘Muur van verbinding’) krijgt een blijvende plek bij het HCL.

De transformatie van de jeugdzorg heeft in 2019 verder vorm gekregen door het regionale Actieprogramma Foar Fryske Bern. Er is ingezet op het leren van casussen, de verbinding tussen onderwijs en zorg en het aanscherpen van de sturing op de toegang via het jeugdexpertteam
Samen met de pilot Steunstructuur 12- met jeugdondersteuners op drie IKC’s leiden deze maatregelen er mede toe dat het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp is gedaald van 13,3% in 2018 naar 12,4% in 2019. Ook de kosten dalen waarbij een verschuiving zichtbaar is van dure vormen van zorg naar goedkopere vormen.
De preventieve aanpak zal de komende jaren nog nadrukkelijker de aandacht vragen om de tendens van dalende kosten voor de taakstelling vast te houden

Het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo is vertaald in aanbestedingsdocumenten waarvan aanbestedingsprocedure is gestart in september 2019 en definitieve gunning van de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning (Thuisondersteuning/Dagbesteding en Hulp bij het Huishouden) plaatsvindt begin 2020.
Daarnaast wordt de verbinding met wijken en dorpen nadrukkelijk versterkt door de vastgelegde werkwijze met buurt- en dorpskamers.
De regionaal sluitende aanpak en samenwerking voor de aanpak van personen met verward gedrag draagt bij aan het verminderen van overlast in de stad en regio. In 2019 is lokaal en regionaal gewerkt aan de invoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) per 2020. Hiervoor is onder andere een overeenkomst afgesloten met de GGD voor de uitvoering van het horen van betrokkenen, het in behandeling nemen van meldingen van burgers en het uitvoeren van een verkennend onderzoek.

Met het programma onderwijs, economie en arbeidsmarkt werken we aan de toekomstbestendigheid van de Friese economie. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente, een duidelijke positionering van Leeuwarden en Fryslân en het vergroten van de aantrekkingskracht van de regio voor talenten en werkgevers.

Het voordelig financieel resultaat van het Sociaal domein is € 3.562.000. Het betreft diverse mee- en tegenvallers waarvan de belangrijkste zijn:

 • De lagere kosten voor de WSW;
 • Een voordelige afrekening op de ESF subsidie van voorgaande jaren;
 • Het hogere eigen risico voor bijstandsuitkeringen;
 • Een Incidenteel voordeel op kosten minimabeleid doordat het budget tussentijds is verhoogd;
 • Een hogere Rijksvergoeding voor onderwijs achterstandenbestrijding;
 • Minder aanvragen vanuit burgerinitiatieven ingediend;
 • Lagere kosten voor de jeugdzorg;
 • Terugvordering zorgkosten nieuw bekostigingsstelsel.

Dit resultaat moet geplaatst worden in het perspectief dat het BUIG budget is aangevuld met € 7 miljoen vanuit het collegeprogramma om het verwacht eigen risico te dekken, en de middelen voor de Jeugdzorg en Wmo met eigen middelen voor € 11,4 miljoen zijn aangevuld. Dit betreft het saldo van de middelen uit het Koersdocument en de verwerkte taakstellingen.

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2018Meting 2019
1.Absoluut verzuimAantal per 1.000 leerlingenDUO Ingrado2,7Niet bekend
2.Relatief verzuimAantal per 1.000 leerlingenDUO Ingrado20Niet bekend
3.Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)% deelnemers aan het VO en MBO onderwijsDUO2,6%Niet bekend
4.Niet-wekelijkse sporters%RIVMNiet bekendNiet bekend
5.BanenAantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar (15-74)LISA en CBS782,6793,2
6.Kinderen in uitkeringsgezin% kinderen tot 18 jaarCBS Jeugd11%Niet bekend
7.Netto arbeidsparticipatie% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolkingCBS65,5%67,3
8.Achterstandsleerlingen% 4 t/m 12 jarigenVerwey Jonker Instituut Niet bekendNiet bekend
9.Werkloze jongeren% 16 t/m 22 jarigenCBS Jeugd4,0%Niet bekend
10.Personen met een bijstandsuitkeringAantal per 1.000 inwonersCBS73,8(1e helft)69,2(1e helft)
11.Lopende re-integratievoorzieningenAantal per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaar (15-74)CBS20,5(1e helft)37,0(1e helft)
12.Jongeren met jeugdhulp% van alle jongeren tot 18 jaarCBS Jeugd13,5%(2e helft)12,3%(2e helft)
13.Jongeren met jeugdbescherming% van alle jongeren tot 18 jaarCBS Jeugd1,9%(2e helft)1,8%(2e helft)
14.Cliënten met een maatwerkarrangement WmoAantal per 1.000 inwonersCBS92(2e helft)85(2e helft)

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.