Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Vernieuwing Jeugdhulp
  • Gezamenlijke ambitie transformatie jeugdhulp uitgesproken
  • Actieprogramma Foar Fryske Bern gestart
  • Sturing op toegang jeugd aangescherpt
  • De steunstructuur 12- en 12+ (verder) ontwikkeld
 2. Vernieuwing maatschappelijke ondersteuning
  • De nieuwe werkwijze Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld
  • Buurt- en dorpskamers voorbereid
  • De eigen bijdrage Wmo gewijzigd: Inwoners betalen vanaf 2019 een vast tarief van maximaal € 19 per maand.
  • Het Plan van Aanpak personen met verward gedrag uitgevoerd
 3. Verbetering samenwerking partners maatschappelijke ondersteuning
  • Aangescherpte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingevoerd
  • Samenwerking zorgkantoor, verzekeraar, gemeenten in een convenant vastgelegd
  • Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ) per 2020

Meer weten? Lees de toelichting op Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Zorg voor de JeugdBegroting47,0 miljoen
28%
Zorg voor de JeugdBegroting0
0%
Zorg voor de JeugdRekening46,1 miljoen
28%
Zorg voor de JeugdRekening38,9 duizend
0%
Maatschappelijke ondersteuningBegroting115,4 miljoen
71%
Maatschappelijke ondersteuningBegroting5,0 miljoen
100%
Maatschappelijke ondersteuningRekening117,9 miljoen
71%
Maatschappelijke ondersteuningRekening7,6 miljoen
99%
Begroting162,4 miljoen
Begroting5,0 miljoen
Rekening164,0 miljoen
Rekening7,7 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Zorg voor de Jeugd46.990.5260-46.990.52646.076.82638.900-46.037.926913.70038.900952.600
Maatschappelijke ondersteuning115.418.4375.040.023-110.378.414117.913.9857.624.486-110.289.499-2.495.5482.584.46388.915
Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning162.408.9635.040.023-157.368.940163.990.8117.663.386-156.327.424-1.581.8482.623.3631.041.516

Grote meevaller

Zorg voor de Jeugd (voordeel € 953.000)

Het voordeel van het onderdeel Jeugdzorg t.o.v. de begroting bedraagt in totaal € 493.000. De eerste tekenen van de transformatie in de jeugdzorg werken door in de cijfers. Er is een verschuiving tussen de verschillende onderdelen waarneembaar waardoor het resultaat het saldo is van positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Uit onderzoek, in opdracht van de Friese gemeenten, is gebleken dat aanbieders in 2018 teveel zorgkosten hebben gefactureerd. De fout is ontstaan bij de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel specialistische jeugdhulp waarbij cliënten zijn overgezet van oude producten naar nieuwe producten. Vanuit de Taskforse Jeugd hebben Friese gemeente samen opgetrokken om teveel betaalde zorg terug te vorderen waarbij voor Leeuwarden € 420.000 is terug gevorderd. Daarnaast leveren alle voor- en nadelen van andere onderdelen een voordelig saldo op van € 40.000.