Werk en inkomen

x 1.000

Wat wilden we bereiken en is er gedaan?

 1. Bevorderen economische kansen en werk voor iedereen
  • Langdurig werklozen laten meedoen
   • 900 mensen begeleid naar werk of op de juiste route gezet
   •  Ruim 1.600 bijstandsuitkeringen gecontroleerd op rechtmatigheid
   • Dagbestedingsactiviteiten binnen Caparis verkend
   • Instrumentenkaart helpt in eerste stap naar werk
  • Verminderen gebruik bijstand
   • Door groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken mensen aan werk geholpen
   • In oktober 2019 is gestart met de pilot Direct Werk.
   • 520 mensen aan het werk door inzet uitstroominstrumenten
  • Prijs per uitkering verlaagd
  • Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente versterkt
 2. Armoedebestrijding zodat iedereen mee kan doen
  • Aanpak armoede- en schuldenproblematiek tegen het licht gehouden
  • Aanpak vroegsignalering geoptimaliseerd
  • Gebruik inkomensondersteuning bevorderd
  • Kindpakket bereikt meer kinderen:  www.kindpakket.nl
  • Aanvalsplan Duurzaam inkomen uitgevoerd
  • Platform Armoede en Schulden Leeuwarden opgericht
  • Kosten beschermingsbewind stabiel
 3. Toekomstzekerheid voor medewerkers Sociale werkvoorziening
  • Een gezamenlijk plan voor de toekomst en herstructurering van Caparis ontwikkeld

Meer weten? Lees de toelichting op Werk en inkomen.

Wat heeft het gekost?

Vergelijk met begroting
Arbeidsmarkt en sociale integratieBegroting25,2 miljoen
19%
Arbeidsmarkt en sociale integratieBegroting832,2 duizend
1%
Arbeidsmarkt en sociale integratieRekening24,7 miljoen
18%
Arbeidsmarkt en sociale integratieRekening1,5 miljoen
1%
InkomensvoorzieningBegroting95,4 miljoen
72%
InkomensvoorzieningBegroting77,8 miljoen
98%
InkomensvoorzieningRekening99,4 miljoen
73%
InkomensvoorzieningRekening81,4 miljoen
98%
ArmoedebestrijdingBegroting11,7 miljoen
8%
ArmoedebestrijdingBegroting0
0%
ArmoedebestrijdingRekening11,1 miljoen
8%
ArmoedebestrijdingRekening0
0%
LijkbezorgingBegroting26,4 duizend
0%
LijkbezorgingBegroting0
0%
LijkbezorgingRekening33,8 duizend
0%
LijkbezorgingRekening965
0%
Begroting132,4 miljoen
Begroting78,7 miljoen
Rekening135,3 miljoen
Rekening82,9 miljoen
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Arbeidsmarkt en sociale integratie25.202.751832.208-24.370.54324.673.1881.513.586-23.159.602529.563681.3781.210.941
Inkomensvoorziening95.426.52077.826.645-17.599.87599.438.09081.354.967-18.083.122-4.011.5703.528.322-483.247
Armoedebestrijding11.739.6530-11.739.65311.143.8300-11.143.830595.8230595.823
Lijkbezorging26.4000-26.40033.786965-32.822-7.386965-6.422
Werk en inkomen132.395.32478.658.853-53.736.471135.288.89382.869.517-52.419.376-2.893.5694.210.6641.317.095

Grote mee- en tegenvallers

Arbeidsmarkt en sociale integratie (voordeel € 1.211.000)

Wet sociale Werkvoorziening (voordeel lasten € 650.000)
Door lagere aantallen WSW-ers is er een voordeel van € 210.000. Daarnaast waren de kosten per WSW-er lager dan verwacht door incidentele efficiencyvoordelen op de bedrijfsvoering en vrijval reserveringen 2018. Per saldo geeft dit een resultaat van € 440.000.

ESF subsidie (voordeel baten € 434.000)
In 2019 is de ESF bijdrage verantwoord die betrekking heeft op gemaakte kosten in de jaren 2017 t/m 2019. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel op de baten van € 434.000.

Vizier op werk en instrumenten budget (voordeel lasten € 127.000)
Veel bijstandsontvangers zijn uitgestroomd door persoonlijke begeleiding van consulenten. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van trajecten. Daarnaast zijn door een aanbesteding lagere tarieven afgesproken met externe partijen. Per saldo een voordeel van € 127.000.

Inkomensvoorziening (nadeel € 483.000)

Het tekort bestaat uit een hoger dan begroot eigen risico voor bijstandsuitkeringen en hogere bijstandsuitkeringen. Per saldo een nadeel van € 300.000. Daarnaast zijn er binnen het team Inkomen van Publieke dienstverlening vanwege langdurige ziekte en het project screening inkomensconsulenten ingehuurd (€ 126.000).

Armoedebestrijding (voordeel € 596.000)

De bijzondere bijstand kent een voordeel van € 470.000.Er is sprake van een substantiële daling bij de kosten voor levensonderhoud en woonkostentoeslag voor jongeren jonger dan 21 jaar, deze dalen door uitstroom van de statushouders naar andere regelingen. In 2019 is de aanpak van armoede en schulden tegen het licht gehouden. Deze wordt in 2020 herzien. In 2019 is daarom geen extra inzet gedaan op armoede en schuldhulpverlening, resulterend in een voordelig resultaat van €47.000.

Cijfers en grafieken

Aantal curatieve trajecten schuldhulpverlening

20182019
Particuliere trajecten380403
Ondernemers3246
Totaal412449
Bron: KBNL, Zuidweg & Partners

Volume ontwikkeling BUIG