Veilig

x 1.000

Betrokken portefeuillehouder: burgemeester Sybrand Buma.

Strategisch algemeen doel

Een veilige omgeving voor mensen die wonen, werken en recreëren in Leeuwarden.

Successen

  1. Het aantal woninginbraken is met 24% gedaald. We hebben een proactieve en preventieve aanpak gerealiseerd en ook politie boekt succes op dit gebied met de aanhoudingen van diverse veelplegers/inbrekers.
  2. De aanpak van Ondermijning is afgelopen jaar goed doorontwikkeld. Er wordt veel en adequaat gesignaleerd door de collega’s en politie en dit mondde uit in een grote hoeveelheid controles. Daardoor is onder andere een groot aantal panden gesloten in het kader van de Opiumwet13b. Met deze maatregelen wordt de overlast in wijken, bedrijventerreinen en dorpen ingedamd.
  3. De cybercrisisorganisatie binnen de gemeente Leeuwarden is op orde. In de aanloop naar de cybercrisisoefening zijn bestuur en ambtelijk apparaat getraind om een dergelijke crisis goed het hoofd te bieden. Deze werkwijze wordt in 2020 gecontinueerd omdat de cyberwereld continue in ontwikkeling is.

Verbeterpunten

  1. De overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag is weliswaar iets gedaald, echter de problematiek waarmee we te kampen hebben, is complexer en ernstiger van aard geworden. De overlast binnen dit thema in wijken en dorpen is nog onevenredig groot, met name in de binnenstad.
  2. Het slachtofferschap van cybercriminaliteit groeit. Ondanks onze intensieve campagnes in wijken en dorpen (digitale inbraakpreventie) en bij het MKB (Cyber-to-go-roadshows) blijkt men in toenemende mate slachtoffer te worden van helpdeskfraude en digitale fraude bij online aankopen. Dit vergt veel aandacht en inzet in de komende jaren.
  3. Gerichte extra aandacht voor diverse soorten van overlast is nodig in de Binnenstad en Oud Oost. Deze wijken scoren slecht op gebied van drugs-, jeugd-, en (woon/buren)overlast. Met name in de binnenstad zien we de stijging van het aantal overlastgevende dak- en thuislozen (met 134%). Voor de Vlietzone is een separate aanpak gereed met specifieke aandacht voor deze gebieden.

Wat heeft het in totaal gekost?

Vergelijk met begroting
VeiligheidBegroting12,1 miljoen
100%
VeiligheidBegroting190,6 duizend
100%
VeiligheidRekening12,7 miljoen
100%
VeiligheidRekening96,2 duizend
100%
Begroting12,1 miljoen
Begroting190,6 duizend
Rekening12,7 miljoen
Rekening96,2 duizend
 BegrotingRekeningResultaat
 lastenbatensaldolastenbatensaldolastenbatensaldo
Veiligheid12.074.791190.617-11.884.17412.699.56596.151-12.603.415-624.774-94.466-719.241
Veiligheid12.074.791190.617-11.884.17412.699.56596.151-12.603.415-624.774-94.466-719.241

Eindconclusie

De Veiligheidsprestatieindex Leeuwarden toont dat de veiligheidssituatie licht verbeterd is. Het feit dat 95% van de bewoners zicht overdag veilig voelt stemt tot tevredenheid.
Twee wijken schieten er in negatieve zin uit: Binnenstad en Oud Oost. We zien daarentegen weer een grote vooruitgang in Bilgaard en Heechterp/Schieringen. Het Potmargegebied laat dan weer een achteruitgang zien die komend jaar nader onderzoek vereist om deze situatie te kunnen aanpakken.

De aanpak van Cybercriminaliteit en Ondermijning heeft zich goed doorontwikkeld tot volwaardige programma’s die de komende jaren verder geïmplementeerd worden in onze organisatie.
In het najaar van 2019 werden we geconfronteerd met veel en grote demonstraties die de stad soms (deels) ontwrichtten en die forse inzet hebben gevraagd van gemeente en politie. Dit impliceert dat deze inzet daardoor dus niet op andere terreinen kon worden geleverd.

Er is weliswaar een aanzienlijk nadeel op de exploitatie, maar dat komt met name doordat de in 2020 van het Rijk te ontvangen vergoeding ad €627.000 voor de in 2017 en 2018 gemaakte bergingskosten van de neergestorte Lancaster boekhoudkundig ook pas in 2020 mag worden verantwoord. In 2017 en 2018 hebben wij voor deze kosten een vordering opgenomen, die nu is teruggedraaid ten laste van het resultaat. Dit betekent voor 2019 een nadeel, maar voor 2020 een even zo groot voordeel. Feitelijk is er alleen een relatief klein nadeel als gevolg van lagere legesopbrengsten.

De verschillen tussen begroting en rekening worden veroorzaakt door niet begrote baten en lasten RIEC en eveneens niet begrote bijdragen van het Rijk voor de projecten Cybersafety en woninginbraken, waar niet begrote uitgaven tegenover stonden.

Vergelijk met andere gemeenten

IndicatorEenheidBronMeting 2018Meting 2019
1.Verwijzingen HaltAantal per 10.000 jongerenBureau Halt10892
2.WinkeldiefstallenAantal per 1.000 inwonersCBS3,9Niet bekend
3.GeweldsmisdrijvenAantal per 10.000 inwonersCBS67,462,8
4.Diefstallen uit woningAantal per 1.000 inwonersCBS4,4Niet bekend
5.Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)Aantal per 10.000 inwonersCBS89,783,8
6.MisdrijvenAantal per 10.000 inwonersCBS571,1524,4
7.Jongeren met een delict voor de rechter (verdachten)% jongeren (12 t/m 21 jaar)Verwey Jonker Instituut – Kinderen in TelNiet bekendNiet bekend
8.Jongeren met jeugdreclassering% van alle jongeren van 12 tot 23 jaarCBS0,4%0,4%

Toelichting indicator en vergelijking met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl.