Balans

Balans per 31-12-2019 (x € 1.000)

31-12-1831-12-19
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa13.22513.083
Materiële vaste activa412.961421.615
Financiële vaste activa28.34233.571
Totaal vaste activa454.529468.268
Vlottende activa
Voorraden139.831146.191
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar46.94944.537
Liquide middelen6037
Overlopende activa52.80118.073
Totaal vlottende activa239.641207.838
Totaal activa694.170676.106
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 bestaat.00
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen60.53563.563
Voorzieningen47.87348.337
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer475.202471.180
Totaal vaste passiva583.609583.081
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar57.49143.220
Overlopende passiva53.07049.805
Totaal vlottende passiva110.56193.025
Totaal passiva694.170676.106
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt762.721768.241

Meer weten over de balans en niet in de balans opgenomen verplichtingen? Lees de toelichting op de Balans.